University of Oulu

Language learning and music : a qualitative study of how students of English Philology view the role of music in the development of their L2 skills

Saved in:
Author: Soppela, Aleksi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 30
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201902201225
Language: English
Published: Oulu : A. Soppela, 2019
Publish Date: 2019-02-20
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Abstract

This thesis attempts to map out the opinions that students of English Philology have regarding the effect of music in their lives, and more importantly, how it has possibly affected their linguistic skills. Secondary aim was to discuss the educational themes that were related to both music and language learning and seek out how the participants in this study felt these themes were addressed during their time at school, and whether music offers any value whatsoever to other subjects. As a method of finding out these viewpoints, a qualitative interview was conducted with two students of English Philology, which would then be transcribed and analysed loosely through Discourse Analytic methods.

Additionally, a theoretical background was formed with the idea that connection between music and language would be proven. The results emerging from the interview would then be applied into this theory in the best possible manner, after which they would be discussed in a larger context. The findings in the study were that music was viewed as an important part of the current school curriculum, and that it offers some amount of benefits regarding language learning, even though those benefits are not always noticeable. Moreover, the participants considered that the genre and style of music has an impact on how well it could benefit the language learning processes.

Tiivistelmä

Tämä kandidaatintutkielma pyrkii ensinnäkin selvittämään englantilaista filologiaa opiskelevien henkilöiden mielipiteitä musiikin vaikutuksesta heidän kielitaitoonsa, sekä muihin elämän aspekteihin. Lisäksi tutkielmassa käsitellään pedagogisia teemoja, jotka liittyvät sekä musiikkiin että kielenopetukseen, mutta myös siihen, miten tutkimuksen osallistujat ovat itse kokeneet niiden toteutuneen kouluelämässään, ja siihen, onko musiikilla mitään annettavaa muille oppiaineille. Jotta tutkimuksen kysymyksiin voitaisiin vastata, kahta osanottajaa haastateltiin näistä teemoista, minkä jälkeen haastattelu litteroitiin ja analysoitiin väljästä diskurssianalyysinäkökulmasta.

Tutkielman teoreettinen viitekehys muodostettiin sillä periaatteella, että musiikin ja kielen välillä oleva yhteys voidaan todistaa, ja havaintoja haastattelusta peilattiin tätä viitekehystä vasten. Tutkielman tuloksista käy ilmi, että musiikki nähtiin tärkeänä osana nykyistä opetusjärjestelmää, ja että sen koettiin tarjoavan hyötyä myös muille oppiaineille, kuten kielenopetukselle, vaikka nämä hyödyt eivät aina olekaan suoraan näkyvillä. Lisäksi osallistujat kokivat, että musiikkilajilla ja -tyylillä on suuri vaikutus siihen, miten paljon hyötyjä ilmenee.

see all

Subjects:
Copyright information: © Aleksi Soppela, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.