University of Oulu

Kliiniseen vaiheeseen perehdyttäminen

Saved in:
Author: Impiö, Marianne1; Juopperi, Esa-Pekka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Department of Dentistry
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 28
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201902211235
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Impiö; E.-P. Juopperi, 2019
Publish Date: 2019-02-21
Thesis type: Other thesis
Tutor: Harju, Päivi
Näpänkangas, Ritva
Reviewer: Näpänkangas, Ritva
Sipola, Annina
Description:

Tiivistelmä

Tämän tutkielman tarkoituksena on antaa tietoa opetushammashoitolan perehdyttämisestä ja siitä, kuinka sitä voitaisiin parantaa. Perehdyttäminen opastaa opiskelijan tai työntekijän työskentely-ympäristöön ja hänelle kuuluviin tehtäviin. Hyvä perehdyttäminen tuottaa positiivista ilmapiiriä, kasvattaa perehdytettävän itsevarmuutta ja yleensä myös menestystä perehdyttävälle organisaatiolle tavalla tai toisella, kun taas huono tai kokonaan puuttuva perehdyttäminen tuottaa usein ongelmia ja oletetut säästöt muuttuvat menetyksiksi. Perehdyttämisen työkaluja on useita, esimerkiksi materiaaleja niin paperisena kuin organisaation intranetissä sekä orientoivaa keskustelua ja mentorointia. Kokeneiden työntekijöiden hiljaisen tiedon siirtyminen nuoremmille olisi tärkeää, jotta kokemuksen tuomat tiedot ja taidot eivät häviäisi työntekijöiden eläköityessä. Terveydenhuollon viestinnässä tärkeintä on potilasturvallisuuden säilyminen. Viestinnän tulee tapahtua niin, ettei potilasturvallisuus vaarannu.

Oulun hammaslääketieteen opiskelijoiden perehdyttämistä kliinisiin töihin rajaavia lakeja ovat työturvallisuuslaki 2002/708, laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 1994/559, terveydenhuoltolaki 2010/1326 sekä Sosiaali- ja terveysministeriön potilasasiakirja-asetus 2009/298.

Oulun kaupungin opetushammashoitolassa annetaan perehdytystä eri tavoin; luennot, kliinisen työn opas, tutoropiskelijat, pienryhmäharjoitukset, Optima- verkkoympäristö ja sähköpostit. Perehdytystä koskeva kyselytutkimus kohdistettiin neljännen ja viidennen vuosikurssin opiskelijoille. Kyselytutkimuksessa käytettiin sekä monivalinta- että avoimia kysymyksiä. Tutkimuksen tuloksena havaittiin, että kliinisen työn opasta ei pidetty ajantasaisena, eivätkä kaikki opiskelijat olleet siitä tietoisia. Muita perehdytystapoja pidettiin parempina. Kurssien välillä havaittiin ero siinä, kokivatko he opiskelijatutoroinnin hyvänä. Neljännen vuosikurssin opiskelijat pitivät sitä tehokkaana menetelmänä, kun taas viidennen vuosikurssin opiskelijat eivät. Ohjeistuksen tarkistaminen koettiin haastavaksi. Kaikki eivät pysty sisäistämään annettua ohjeistusta kerralla. Opiskelijat haluaisivat tarkistaa tiedon mieluiten verkkoympäristöstä, kootusta oppaasta tai kysymällä. Samoin kirjallisen materiaalin hajanaisuus on haasteellista. Tiedon suuri määrä, käytänteet ja potilastietojärjestelmä ovat vaikeimmin omaksuttavia asioita.

Tutkimuksen perusteella perehdytyskäytäntöjä suositellaan kehitettävän siten, että kaikki kirjallinen materiaali koottaisiin yhtenäiseen muotoon. Tähän tarkoitukseen sopisi parhaiten verkkoympäristö, jossa tieto olisi erillisissä kansioissa helposti löydettävissä. Tiivistetyt kokonaisuudet on helpompi päivittää, löytää, tarkistaa ja myös omaksua. Tutortoimintaa on syytä myös kehittää edelleen osana tehokasta perehdytystä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Marianne Impiö; Esa-Pekka Juopperi, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.