University of Oulu

Mobile app to support cancer patients : caregivers’ view

Saved in:
Author: Laitio, Anna-Mari1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Information Processing Science, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 49
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201903061283
Language: English
Published: Oulu : A.-M. Laitio, 2019
Publish Date: 2019-03-07
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Halonen, Raija
Reviewer: Halonen, Raija
Huttunen, Hanna-Leena
Description:

Abstract

Mobile healthcare systems that support patients’ treatments have become more common in recent years. The purpose of this study was to find out how health care professionals experience the use of the AforCP mobile application when monitoring the breast cancer patients’ wellbeing, the assessment of the symptoms, the side effects of the treatments, and how the implementation of the application was experienced. The AforCP is a mobile application that allows cancer patients to determine their own health status and independently monitor their symptoms. In addition, cancer clinics can monitor the well-being of their patients and evaluate how the symptoms of the patients are developing in real-time.

The study was carried out at a Finnish university hospital, where the AforCP information system had been in pilot use for about nine months. The study was conducted as a qualitative case study and the research material was collected from the theme interviews made to five health professionals including doctors and nurses. The content analysis was used to analyse the content of the interviews.

Earlier studies have, among other things, demonstrated that patient-reported outcome systems may help communication between the patients and healthcare professionals and they may even prolong the survival time of cancer patients. Additional research was needed to gain insight into how the healthcare professionals perceived the AforCP system when following the patients’ healthcare.

Healthcare professionals experienced that the AforCP reduced phone calls from the patients and the side effects of the treatments were received earlier. The patients were able to record information about their wellbeing at a time appropriate for them. They did not have to remember all important things when visiting a doctor and using a completely new drug. The healthcare professionals believed that the system could give a better picture of possible side effects than if it had been run without this system. The implementation of the AforCP system turned out to be a challenge. The interviewed healthcare professionals felt that the pilot project did not go as it was originally planned. Due to the small number of patients as users of the application the staff did not reach sufficient routine in using it. Some of them would have needed more training in the introduction phase. The integration into the main patient information system however would have reduced double recordings and saved working time from them.

It is important to pay attention to the planning and implementation of the pilot project in which patient’s well-being is monitored so that users’ attitudes towards the use of the system could be as positive as possible. Health care professionals are especially looking for systems that could offer them savings in work time and give them a clear picture of how their patients are doing.

Tiivistelmä

Terveydenhuollon mobiilijärjestelmät ovat yleistyneet viimeisten vuosien aikana potilaiden hoidon tukena. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten terveydenhuollon ammattilaiset kokivat AforCP mobiilisovelluksen käytön potilaiden hoidon tukena heidän voinnin ja hoidon haittavaikutusten seurannassa. AforCP on mobiilijärjestelmä, jonka avulla syöpäpotilaat voivat itse määrittää terveydentilansa ja monitoroida itsenäisesti oireitaan. Lisäksi syöpäpotilaita hoitavat klinikat voivat seurata potilaidensa hyvinvointia ja arvioida potilaiden oireiden kehittymistä reaaliaikaisesti.

Tutkimus toteutettiin suomalaisessa yliopistosairaalassa, jossa AforCP tietojärjestelmä oli ollut pilottikäytössä noin yhdeksän kuukauden ajan. Tutkimus tehtiin laadullisena tapaustutkimuksena ja tutkimusmateriaali kerättiin teemahaastatteluilla terveydenhuollon ammattilaisilta, lääkäreiltä ja sairaanhoitajilta. Haastateltavia terveydenhuollon ammattilaisia oli viisi. Haastattelujen sisällön analyysimenetelmänä käytettiin sisällönanalyysiä.

Aikaisemmat tutkimukset ovat mm. osoittaneet itseraportointijärjestelmien parantavan potilaiden ja lääkärin kommunikaatiota ja jopa pidentävän syöpäpotilaiden elossaoloaikaa. Lisätutkimusta tarvittiin, jotta saatiin tietoa siitä, miten terveydenhuollon ammattilaiset kokivat AforCP-järjestelmän käytön potilaiden voinnin ja haittavaikutusten seurannassa. Lisäksi tavoitteena oli saada tietoa järjestelmän käyttöönotosta.

Terveydenhuollon ammattilaiset kokivat, että AforCP vähensi puheluita potilailta. He saivat hoitojen sivuvaikutukset tietoonsa aikaisemmin. Potilaat pystyivät kirjaamaan vointinsa seurantaan liittyviä tietoja heille sopivana ajankohtana. Potilaiden ei tarvinnut muistaa asioita lääkärikäynnillä ja käyttäessään täysin uutta lääkettä, terveydenhuollon ammattilaiset olettivat, että järjestelmä voisi antaa paremmin kuvan mahdollisista sivuvaikutuksista, kuin jos olisi toimittu ilman järjestelmää. AfoCP-järjestelmän käyttöönotossa koettiin olleen kohtuullisen paljon haasteita. Haastatellut terveydenhuollon ammattilaiset kokivat, ettei pilottiprojekti sujunut alkuperäisten suunnitelmien mukaan. Koska potilasmäärä oli pieni, henkilökunnalle ei syntynyt riittävää rutiinia järjestelmän käyttöön. Osa heistä olisi toivonut saavansa enemmän koulutusta käyttöönottovaiheessa. Integraatio potilastietojärjestelmään olisi vähentänyt moninkertaista kirjaamista ja säästänyt työaikaa.

Potilaiden voinnin seurantaan käytettävien mobiilijärjestelmien käyttöönottoprojektin suunnitteluun, resursointiin ja toteutukseen on tärkeää kiinnittää huomiota, jotta käyttäjien asenteet järjestelmän käyttöä kohtaan voisivat olla mahdollisimman positiiviset Terveydenhuollon ammattilaiset hakevat järjestelmiltä erityisesti työajansäästöä ja selkeää kuvaa potilaan voinnista.

see all

Subjects:
Copyright information: © Anna-Mari Laitio, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.