University of Oulu

Animaatioita ja Ipadeja : luokanopettajaopiskelijoiden ajatuksia videon tuottamisesta pedagogisena työvälineenä

Saved in:
Author: Ala-Nikkola, Kaisa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 4.8 MB)
Pages: 79
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201903081305
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Ala-Nikkola, 2019
Publish Date: 2019-03-12
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Laru, Jari
Reviewer: Tenhu, Tapio
Laru, Jari
Description:

Tiivistelmä

Videot ympäröivät meitä. Lapset ja nuoret tuottavat jatkuvasti sisältöä sosiaaliseen mediaan, ja älypuhelimien videokamerat kuvaavat kaikkea ja kaikkia. Liikkuvaa kuvaa on käytetty opetuksessa jo kauan, mutta opetus on painottunut videoiden katseluun. Tänä päivänä videoiden tuottaminen on paitsi helpottunut, mutta myös halventunut. Enää ei tarvita kalliita kuvauskalustoja tai editointiohjelmia. Videokamera työvälineenä on yleistynyt myös peruskouluissa. Tässä pro gradu -tutkimuksessa tutkitaan, minkälaisia ajatuksia Oulun luokanopettajaopiskelijoilla on videon tuottamisesta pedagogisena työvälineenä. Lisäksi tutkitaan, miten Oulun luokanopettajaopiskelijat haluaisivat kehittää opintojaan videopedagogiikan näkökulmasta.

Tutkimus on toteutettu laadullisella tutkimusotteella. Tutkimusaineisto on kerätty fokusryhmähaastattelumenetelmällä. Ryhmähaastatteluun osallistui 8 maisterivaiheen luokanopettajaopiskelijaa Oulun yliopiston kaikilta neljältä luokanopettajakoulutuksen koulutuslinjalta. Sisällönanalyysin avulla jäsenneltiin ja teemoiteltiin litteroitua tekstiä, jotta tutkittavan ilmiön ydinasiat voitiin erotella johtopäätöksiä varten.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että luokanopettajaopiskelijoiden käsitykset videon tuottamisesta muodostuvat oman kokemuksen kautta. Videon tuottamisen lähtökohtana nähtiin tavoitteen määritteleminen tekemisen taustalle. Opettajaopiskelijoiden mielestä joko itse video on tavoite, tai video on vain työväline kohti jotain muuta pedagogista tavoitetta. Videon tuottaminen nähtiin yleisesti positiivisena välineenä opetuksessa. Kritiikki videopedagogiikkaa kohtaan muodostui lähinnä kokemattomuudesta ja ajankäytön haasteista. Yleinen mielipide oli se, että tällä hetkellä luokanopettajaopinnot ovat puuttellisia videopedagogiikan osalta. Luokanopettajaopiskelijat haluaisivat opintoihinsa pakollisen 5 opintopisteen kurssin, jossa käsiteltäisiin videon tuottamisen lisäksi mediakasvatusta, monilukutaitoa ja sosiaalista mediaa.

Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että luokanopettajaopiskelijoiden mielestä videon tuottaminen on merkittävä ja tärkeä opetusmenetelmä sekä työväline peruskoulussa. Luokanopettajakoulutukseen tarvittaisiin videopedagogiikan osalta lisää selkeyttä ja konkretiaa. Lisäksi yliopiston opettajien toivottiin kommunikoivan paremmin keskenään kurssiensa sisällöistä. Videopedagogiikka ja videon tuottaminen on iso osa tätä päivää, mutta myös tulevaisuutta. Videopedagogiikkaa ei missään nimessä saisi sivuuttaa luokanopettajaopinnoissa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Kaisa Ala-Nikkola, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.