University of Oulu

Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden käsityksiä oppimista edistävistä tekijöistä ammatillisessa koulutuksessa

Saved in:
Author: Huikuri, Pirjo1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 93
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201903081306
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Huikuri, 2019
Publish Date: 2019-03-12
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Ulvinen, Veli-Matti
Reviewer: Ulvinen, Veli-Matti
Vilppola, Tuomo
Description:

Tiivistelmä

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena oli selvittää millaisia käsityksiä erityistä tukea tarvitsevilla opiskelijoilla on oppimista edistävistä tekijöistä ammatillisessa koulutuksessa. Tutkimuksessa selvitettiin käsityksiä siitä, miten opiskelija itse voi edistää oppimistaan sekä miten opettaja ja ryhmä voi edistää opiskelijan oppimista.

Tutkimuksessa käytettiin laadullista ja kuvailevaa fenomenografista tutkimusmenetelmää. Aineisto kerättiin teemahaastatteluina, haastatellen yksilöllisesti viittä erityistä tukea tarvitsevaa opiskelijaa kahdesta eri ammatillisesta perustutkinnosta. Aineisto analysoitiin fenomenografisen analyysimenetelmän mukaisesti.

Tutkielma on aiheeltaan ajankohtainen ja merkityksellinen, sillä ammatillisen koulutuksen reformi astui voimaan vuoden 2018 alussa. Uudistuksessa opiskelijoiden yksilölliset opintopolut ja osaamisperusteisuus ovat keskiössä. Tutkielma tuo ajankohtaista tietoa opiskelijoiden käsityksistä oppimiseen myönteisesti vaikuttavista tekijöistä. Tuloksia on mahdollista soveltaa ammatillisen koulutuksen pedagogisessa kehittämistyössä.

Tutkimustulokseksi muodostui neljä oppimiseen edistävästi vaikuttavaa tekijää: aktiivinen oppijuus, opettajan taito kohdata opiskelija yksilöllisesti, ryhmän yhteisöllisyys ja oman elämän hallintataidot. Opiskelijoiden käsityksissä oppimista edistävät aktiivisen roolin ottaminen omassa oppimisprosessissa, opintojen suunnittelussa ja tavoitteiden asettamisessa. Opettajan tulee vuorovaikutustilanteessa olla läsnä ja keskittyä opiskelijaan, saada opiskelija tietoiseksi omasta potentiaalistaan, ohjata elinikäisen oppimisen taitoja sekä antaa tukea, ohjausta ja vastuuta oppimisprosessin hallintaan. Ryhmän yhteisöllisyys on voimavara oppimisessa ja sitä tulisi hyödyntää tietoisesti oppimisprosessien ohjaamisessa ja tukemisessa. Tulokset toivat esille myös oman elämän hallintataitojen edistävän vaikutuksen hyvinvointiin ja jaksamiseen. Tutkimustulosten perusteella erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimisen ohjaus, opintopolkujen ja osaamisen suunnittelu ja toteutus tulee toteuttaa yksilöllisemmin tiiviimmässä yhteistyössä opiskelijoiden kanssa. Opettajat ovat avainasemassa opiskelijoiden oppimisen edistäjinä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Pirjo Huikuri, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.