University of Oulu

Esikouluikäisten lasten käsityksiä leikistä ja leikkimisen vertaissuhteista

Saved in:
Author: Pietiläinen, Veera1; Tölli, Elisa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 70
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201903131312
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Pietiläinen; E. Tölli, 2019
Publish Date: 2019-03-14
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Pinola, Timo
Reviewer: Heikkinen, Hannu
Pinola, Timo
Description:

Tiivistelmä

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on tutkia lasten käsityksiä leikistä ja leikkimisen vertaissuhteista. Tutkimuksen tarkoitus on antaa kasvattajille lasten näkökulmasta tietoa, jota he voivat hyödyntää työssään. Tutkimuksessa käsitellään lasten käsityksiä, joten se luonteeltaan on laadullinen fenomenografinen tutkimus. Tutkimuksen viitekehyksessä tarkastellaan leikin käsitettä ja tutkitaan sen eri luokittelua ja kehitystä esikouluiässä sekä leikkivälinettä osana leikkiä. Lisäksi teoriaosuudessa käsitellään leikin vertaissuhteet, joihin liittyvät muun muassa sukupuoliroolit sekä vertaissuhteissa ilmenevät ongelmat, kuten kiusaaminen.

Tutkimusaineistona on Pauliina Mattisen vuonna 2012 haastattelemalla keräämä aineisto, joka on saatu käyttöön Aila-portaalin kautta. Mattinen haastatteli pirkanmaalaisessa päiväkodissa seitsemää esikouluikäistä lasta, joista kolme on tyttöä ja neljä poikaa (N=7). Tutkimuksessa käytetään analyysimenetelmänä sisällönanalyysiä.

Tutkimuksen tuloksissa ilmenee, että leikki on lasten käsitysten mukaan mielekästä toimintaa ja että leikkiin liittyy välineet sekä leikki-idea. Haastatteluissa nousee esiin myös lasten erilaiset leikit, kuten rooli- ja sääntöleikit. Leikkiminen on mahdollista sekä yksin että yhdessä ja esikouluikäiset leikkivät useimmiten samaa sukupuolta olevien kanssa. Tulosten mukaan tyttöjen ja poikien leikit eroavat toisistaan, riidat ovat osa leikkiä ja kiusaamista tapahtuu esikoulussa. Tutkimuksen tulokset ovat samankaltaisia aiemman tutkimuksen ja teorian kanssa.

Tutkimuksessa pyritään läpinäkyvyyteen analysointivaiheessa erityisesti, koska käytössä on valmis aineisto. Tutkimus on toteutettu eettisiä työskentelytapoja käyttäen parityönä, mikä osaltaan lisää luotettavuutta. Lisäksi tutkimuksessa huomioidaan myös lapsitutkimuksen näkökulma osana eettisyyttä ja luotettavuutta. Tutkimustulokset kertovat lasten näkökulmaa, mutta saatuja tuloksia ei voida yleistää koskemaan kaikkia lapsia. Jatkotutkimuksen aiheita ovat kiusaamisen ehkäisy, leikkikaverin valikoituminen, erilaiset leikkiympäristöt, aikuisen tuki leikissä ja sukupuolittuneet leikit.

see all

Subjects:
Copyright information: © Veera Pietiläinen; Elisa Tölli, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.