University of Oulu

Haasteellisesti käyttäytyvän oppilaan sosioemotionaalinen kompetenssi ja sen tukeminen

Saved in:
Author: Karsikas, Emilia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 45
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201903221353
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Karsikas, 2019
Publish Date: 2019-03-25
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Yksi keskeinen tekijä positiivisten vuorovaikutussuhteiden luomisessa ja ylläpitämisessä niin, että voi samalla mahdollisuuksien mukaan saavuttaa omia tavoitteitaan, on sosioemotionaalinen kompetenssi. Sosioemotionaalinen kompetenssi koostuu useista eri taidoista, joita ovat muun muassa itsesäätelytaidot, sosiaaliset taidot ja sosiokognitiiviset taidot. Nämä taidot ovat tilannesidonnaisia ja yhteydessä toisiinsa. Heikkoudet sosioemotionaalisessa kompetenssissa voivat aiheuttaa monenlaisia ongelmia, jotka usein ilmenevät käyttäytymisen haasteina.

Tämän kuvailevana kirjallisuuskatsauksena toteutetun kandidaatin tutkielman tavoitteena on selvittää, miten haasteellisesti käyttäytyvän oppilaan sosioemotionaalista kompetenssia voidaan tukea alakoulussa. Tutkielmassa määritellään, mitä haasteellinen käyttäytyminen ja sosioemotionaalinen kompetenssi tarkoittavat. Lisäksi selvitetään, miten ulospäin suuntautuva haasteellinen käyttäytyminen voi ilmetä koulukontekstissa ja millaisia tukikeinoja haasteellisesti käyttäytyvän oppilaan sosioemotionaalisen kompetenssin tukemiseen on käytettävissä.

Keskeisinä tuloksina kandidaatin tutkielmassa saatiin, että oppilaan ulospäin suuntautuva haasteellinen käyttäytyminen ilmenee monenlaisina vaikeuksina koulukontekstissa. Se ilmenee muun muassa opettajan ja muiden häiritsemisenä, sääntöjen noudattamattomuutena ja haasteina vertaissuhteissa. Haasteellisesti käyttäytyvän oppilaan sosioemotionaalisen kompetenssin tukemisessa erityisen tärkeää on positiivinen palaute ja kannustaminen sekä yhteistyö kodin ja koulun välillä. Erilaisista tukimalleista esitellään Check in check out (CICO) -tuki, Voltti-tukimalli ja PATHS-menetelmä.

Supporting socioemotional competence of a pupil with a challenging behaviour

Abstract

Socioemotional competence is one of the key factors in creating and maintaining positive interaction relationships, while at the same time achieving their own goals. Socioemotional competence consists of a variety of skills, including self-regulation skills, social skills and sociocognitive skills. These skills are situational and interconnected. Weaknesses in socioemotional competence can cause a variety of problems that often manifest as behavioral challenges.

The aim of this bachelor’s thesis, conducted as a descriptive literature review, is to investigate how the socioemotional competence of a pupil with a challenging behaviour can be supported in the primary school. The thesis defines what challenging behaviour and socioemotional competence mean. In addition, in this thesis is investigated how externalizing challenging behaviour can occur in a school context and what interventions are available to support a socioemotional competence of the pupil with a challenging behaviour.

The main results of the bachelor’s thesis were that the externalizing challenging behaviour of the pupil manifests many kinds of difficulties in the school context. For example, a pupil disturbs teacher and classmates, does not follow the rules and has difficulties in peer relationships. Positive feedback and encouragement as well as cooperation between home and school are particularly important in supporting the socioemotional competence of the pupil with a challenging behaviour. This bachelor’s thesis presents three interventions, Check in check out (CICO), support model called by Voltti and PATHS curriculum.

see all

Subjects:
Copyright information: © Emilia Karsikas, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.