University of Oulu

Kestävä matkailu Ruka-Kuusamon matkailuyrityksissä : kestävyyden käsityksistä toimiin, motivaatioihin ja haasteisiin

Saved in:
Author: Oikarinen-Mäenpää, Miikka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Geography
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.4 MB)
Pages: 63
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201903231357
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Oikarinen-Mäenpää, 2019
Publish Date: 2019-03-25
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Saarinen, Jarkko
Tervo-Kankare, Kaarina
Reviewer: Saarinen, Jarkko
Tervo-Kankare, Kaarina
Description:

Tiivistelmä

Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan matkailun kestävyyttä matkailuyritysten näkökulmasta. Tarkoituksena on tutkia kestävän matkailun arvottamista, kestävyyden edistämiseen liittyviä toimia, kestävyyden edistämisen motivaatioita sekä kestävyyden kehittämiseen liittyviä mahdollisia haasteita. Esimerkkitapauksena toimivat Ruka-Kuusamon alueen matkailuyritykset.

Tutkielman teoreettinen viitekehys pohjautuu kestävän matkailun ja kestävän kehityksen käsitteisiin sekä näiden toteutumiseen matkailuyrityksissä. Käsitteellisen tarkastelun lisäksi teoriaosuudessa esitellään aiempaa tutkimusta, jota on tehty kestävästä matkailusta matkailuyrityksissä.

Tutkimuksen aineisto on kaksiosainen. Ensimmäisenä aineistona toimii kvantitatiivinen kyselyaineisto. Verkkokyselyyn vastasi 34 Ruka-Kuusamon alueella toimivaa matkailuyritystä. Tämän aineiston analysoinnissa hyödynnettiin tilastollisia menetelmiä. Toinen aineisto on kvalitatiivinen ja se koostuu seitsemästä Ruka-Kuusamon alueen matkailuyrityksen haastattelusta. Haastatteluja analysointiin kvalitatiivisin analyysimenetelmin esimerkiksi teemoittelun avulla.

Tutkimuksen tulosten perusteella Ruka-Kuusamon matkailuyritykset pitävät kestävän matkailun kaikkia osa-alueita tärkeinä. Tärkeimpinä osa-alueina korostuvat ekologinen ja taloudellinen kestävyys. Myös kestävyyden eteen tehtävät toimet liittyvät yleisimmin näihin kahteen osa-alueeseen. Kestävyyden kehittämisen motivaatiot ovat usein taloudellisia, mutta myös yrittäjän ja yrityksen arvot vaikuttavat halukkuuteen panostaa kestävyyteen.

Suurimpina haasteina matkailun kestävyyden kehittämiselle yritykset kokevat toimijoiden asenteet, ajan ja tiedon puutteen sekä sen, miten kaikki alueen toimijat saadaan sitoutettua kestävän matkailun periaatteisiin. Myös muiden toimialojen, etenkin kaivostoiminnan, nähdään aiheuttavan haasteita matkailun kestävyydelle Ruka-Kuusamon alueella. Tulevaisuuden kannalta voisi siten olla tarpeellista löytää jokin taho, joka lähtisi vetämään matkailun kestävyyden kehittämistä koko Ruka-Kuusamon matkailualueella. Kestävää kehitystä voisi olla syytä hallita myös laajemmin alueellisella tasolla eri toimialojen välisten ristiriitojen selvittämiseksi.

see all

Subjects:
Copyright information: © Miikka Oikarinen-Mäenpää, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.