University of Oulu

Kahden persoonallisuusmittarin välinen vertailu : Temperament and character inventory ja NEO-PI-R

Saved in:
Author: Martinmäki, Tapio1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Medicine
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 23
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201903281368
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Martinmäki, 2019
Publish Date: 2019-03-28
Thesis type: Other thesis
Tutor: Miettunen, Jouko
Reviewer: Miettunen, Jouko
Rautio, Nina
Description:

Tiivistelmä

Tämän syventävien opintojen tutkielman tarkoituksena oli vertailla kahden eri persoonallisuuspiirteitä tutkivan mittarin, Temperament and Character Inventory:n (TCI) ja NEO-PI-R:n (NEO) persoonallisuuspiirteiden vastaavuutta toisiinsa. Tutkielma toteutettiin kirjallisuuskatsauksena ja Pohjois-Suomen vuosien 1985–1986 kohorttitutkimukseen pohjautuvaa aineistoa tutkimalla. Kirjallisuushaku toteutettiin PubMed-tietokannasta. Tietokannasta pyrittiin löytämään kaikki sellaiset tutkimukset, joissa TCI:n ja NEO:n persoonallisuuspiirteitä oli verrattu toisiinsa. Kirjallisuuskatsauksen alkuperäistutkimusten julkaisuajankohdat ovat välillä 2000–2011. Tämän tutkielman aineisto oli valikoitunut edellä mainitun kohorttitutkimuksen henkilöiden äitien raskaudenaikaisen tupakoinnin mukaan. Kirjallisuuskatsauksen neljästä alkuperäistutkimuksesta kolme oli sellaisia, joiden tuloksia pystyttiin suoraan vertaamaan tämän tutkielman aineiston analyysiin.

TCI:ssä persoonallisuuspiirteet on jaoteltu neljään temperamenttipiirteeseen ja kolmeen luonteenpiirteeseen. NEO:ssa on puolestaan viisi persoonallisuuspiirrettä, mikä perustuu niin sanottuun viiden tekijän mallin teoriaan. Tässä tutkielmassa keskityttiin vertailemaan TCI:n neljää temperamenttipiirrettä (vaikeuksien välttäminen, elämyshakuisuus, hyväksynnän hakeminen ja sinnikkyys) ja NEO:n viittä persoonallisuuspiirrettä (neuroottisuus, ulospäinsuuntautuneisuus, avoimuus kokemuksille, sovinnollisuus ja tunnollisuus) toisiinsa.

Tutkielman tulokset osoittavat, että jokaisella TCI:n temperamenttipiirteellä on merkittävä korrelaatio jonkin NEO:n persoonallisuuspiirteen kanssa. Tämä osoittaa sen, että näillä kahdella eri teorioihin perustuvalla persoonallisuusmittarilla on huomattavaa päällekkäisyyttä. Aiheesta on tehty aiemmin vain vähän tutkimuksia ja näiden tutkimusten aineistot ovat olleet erilaisia. Tästä huolimatta tutkimusten tulokset ovat samansuuntaisia, vaikka joitakin eroavaisuuksiakin näiden välillä oli. Suurimmat korrelaatiot todettiin vaikeuksien välttämisen ja neuroottisuuden sekä sinnikkyyden ja tunnollisuuden välillä. Tämän tutkielman kohorttiaineistoon perustuvat tulokset olivat pitkälti samansuuntaisia kirjallisuuskatsauksen tutkimuksiin verrattuna, mutta yksittäisiä eroavaisuuksiakin havaittiin. Tutkielman tuloksia voidaan jatkossa hyödyntää vertailtaessa tutkimuksia, jotka on tehty näillä kahdella eri persoonallisuusmittarilla.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tapio Martinmäki, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.