University of Oulu

Teollisuusasiakkaan hoitourakan laadun kehittäminen

Saved in:
Author: Typpö, Juha1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.4 MB)
Pages: 78
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201904031387
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Typpö, 2019
Publish Date: 2019-04-09
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Haapasalo, Harri
Reviewer: Haapasalo, Harri
Karjalainen, Heikki
Description:

Tiivistelmä

Destia Oy:n vastuulla on SSAB:n Raahen terästehtaan ulkoalueiden ympärivuotinen kunnossapito. Tehdasympäristöön sijoittuva terästehtaan hoitourakka on ainutlaatuinen koko Destian toiminta-alueella. Kunnossapidon tavoitteena on turvata tehtaan tuotantoprosessin toiminta kaikissa olosuhteissa. Talvihoitotoimenpiteisiin kuuluvat teiden ja lastausalueiden auraukset, polanteen poisto ja liukkaudentorjunta. Muita talviajan tehtäviä ovat esimerkiksi ovien edustojen puhtaanapito, kuivatusjärjestelmien toimivuuden seuranta ja lumikasojen poisajo alueelta. Kesäaikana urakoitsija vastaa muun muassa viheralueiden siisteydestä, teiden harjauksista, sora-alueiden kunnossapidosta ja liikennemerkkien asennuksista.

Tämän diplomityön tavoitteena on tehdasalueen hoitourakan laadun kehittäminen. Laadukas toiminta vaikuttaa työn tuottavuuteen ja yrityksen kilpailukykyyn. Tavoitteena on parantaa laatua keskittämällä urakoitsijan resurssit tilaajan kannalta tärkeisiin kohteisiin. Urakan nykytilanteeseen perehdytään asiakkaiden teemahaastattelujen avulla ja laadunhallinnan teorian kautta. Tutkimukseen haastatellaan tilaajan toimihenkilöitä. Laadun parannusehdotukset projektille määritellään teemahaastattelujen analysointien ja kirjallisuuskatsauksen perusteella. Tavoitteena on parantaa urakan laatua asiakaskeskeisestä näkökulmasta pienillä kustannuksilla. Työn laajuuden rajaamiseksi käymme läpi urakan kehityskohteet, mutta varsinainen kehitystyö jää diplomityön ulkopuolelle.

Tutkimuksen perusteella urakoitsijan ammattitaito ja aluetuntemus ovat hyvällä tasolla. Tilaajalla on luottamus, että urakoitsija tekee sovitut työt itsenäisesti ja osaa sovittaa toimenpiteet vastaamaan tehtaan prosessin tarpeita. Urakoitsijan palvelutarjonta koettiin riittävänä. Tutkimuksessa ei löytynyt yhtä suurempaa kehityskohdetta, vaan urakan kehitystyö koostuu useista pienemmistä parannustoimenpiteistä. Talvikunnossapidon laatuun tilaaja haluaa panostaa, koska sen toimintavarmuus on tärkeää sekä tehtaan toiminnalle että työturvallisuudelle. Tutkimuksessa tuli esille, että osa asiakkaista ei osaa hyödyntää käytettävissä olevia palveluita riittävästi, sillä urakoitsijan lähestyttävyydessä ja näkyvyydessä on kehitettävää. Kehitettävää on myös palvelun joustavuudessa.

Quality improvement of industrial customer’s maintenance contract

Abstract

Destia Ltd. is in charge of the Raahe steel factory outer area maintenance all year. The contract within the factory area is unique within the whole operation range of Destia Inc. The objective of the maintenance is to secure the performance of the factory’s production process during all circumstances. The winter maintenance includes plowing of roads and loading areas, removing ice and preventing slippery surfaces. Other winter-time tasks are for example keeping doors and walkways clean, inspecting the functionality of the drainage systems and removing snow off the factory area. During the summer, the contractor is responsible for keeping grass, greenery and roads clean, as well as maintaining areas containing gravel and the installation of traffic signs.

The objective of this thesis is to improve the quality of the maintenance contract within the industrial factory area. Activities of high quality affect the productivity of work and the competitiveness of the company. The objective is to improve quality by focusing the resources of the contractor towards the important destinations given by the assigning client. The present state of the ongoing contract is clarified with the analysis of themed interviews and the theory of quality management. The officials of the SSAB company are interviewed for this thesis. The improvement propositions of quality for the project are determined by the analysis of the themed interviews and a literature review. The objective is to improve the quality of the contract from the customer-focused point of view with low costs in mind. To define the extent of this thesis we will discuss development areas of the contract, leaving the actual development of the contract outside of this thesis.

Based on this thesis, the workmanship and the area knowledge of the contractor are at a good level. The assigning client trusts the contractor to fulfill the assigned contracts independently and knows how to match the operations to respond to the needs of the factory’s process. The service provisions of the contractor were considered sufficient. There was not any single specific large development area discovered during the research. The development work of the contract consists of several smaller improvements. The assigning client wants to emphasize the quality of the winter maintenance because of the importance of its functionality to both the operation and the safety of the factory. During the research arose the fact that some of the customers do not know how to take advantage of the available services sufficiently due the need in development regarding the contractor’s approachability and availability. There is also need for development in the flexibility of the offered service.

see all

Subjects:
Copyright information: © Juha Typpö, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.