University of Oulu

3–6-vuotiainen lasten psyykkiset häiriöt ja niiden vaikutus lapsen arkeen

Saved in:
Author: Lemetyinen, Elli1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.2 MB)
Pages: 36
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201904041417
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Lemetyinen, 2019
Publish Date: 2019-04-08
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkielman aihe on 3–6-vuotiaiden lasten psyykkiset häiriöt sekä niiden vaikutukset lapsen arkeen. Tavoitteena on selvittää kirjallisuuden ja tutkimusten perusteella yleisimpiä psyykkisiä häiriöitä, tuottaa tiivistetyt kuvaukset valituista häiriöistä sekä kuvailla, miten ne voivat näkyä lapsen käytöksessä ja arjessa. Psyykkisiä häiriöitä ja niiden vaikutuksia peilataan myös tutkielman teoreettiseen viitekehykseen.

Tutkimusmenetelmänä käytetään narratiivista kirjallisuuskatsausta. Narratiivisessa kirjallisuuskatsauksessa tavoitteena ja tarkoituksena on kuvailla ja tiivistää aiempaa tutkimustietoa ja kirjallisuutta, sekä luoda niistä yhteenveto.

Tutkielmassa käsitellään kahta tutkimuskysymystä:

1. Mitä psyykkisiä häiriöitä 3–6-vuotiailla lapsilla esiintyy?

Tutkimuskysymyksen käsittelyssä keskeistä on psyykkisen häiriön käsitteen määrittely sekä 3–6-vuotiaiden yleisimpien psyykkisten häiriöiden kuvailu.

2. Miten häiriöt näkyvät lasten arjessa?

Tutkimuskysymyksessä käsitellään tarkemmin eri häiriöiden oireita ja niiden vaikutuksia ja ilmenemistä lapsen arjessa. Arjella tarkoitetaan kaikkia lapsen elämään liittyviä tavallisia, yleisiä elinympäristöjä ja niiden tapahtumia. Näkökulmina ovat esimerkiksi päiväkotipäivät ja kaverisuhteiden sujuminen.

Tutkielman alussa kerrotaan aiheen valinnasta ja taustasta, tutkielman rakenteesta sekä kuvaillaan käytettyä tutkimusmenetelmää. Niiden jälkeen käsitellään tutkielman teoreettista viitekehystä, joka koostuu lasten psyykkisen kehityksen eri tekijöistä ja riskitekijöistä. Teoreettisen viitekehyksen jälkeen käsitellään tutkimuskysymykset järjestyksessä. Lopuksi tutkimuskysymyksistä tehdään johtopäätökset, ja viimeisenä pohditaan koko tutkielmaa sekä esitetään muutamia jatkotutkimusehdotuksia.

Psychiatric disorders and their effects on the everyday-life of 3 to 6-year-old children

Abstract

This thesis explores psychiatric disorders and their effects on every-day life among 3 to 6-year-old children with these problems. The goal is to provide a literary review and to produce an analytical summary of notable psychiatric disorders, while describing the behavioral effects they have on children. These disorders and their effects are compared and assessed according to the theoretical framework of the study.

This study is carried out as a narrative literature review. Thus, the goal is to describe and summarise existing research on the issue.

The research questions of the study are as follows:

1. Which psychiatric disorders are prevalent among 3 to 6-year-old children?

In approaching this question, this thesis focuses on defining the concept of a psychiatric disorder and describing the properties of notable psychiatric disorders of 3 to 6-year-olds.

2. How do these psychiatric disorders affect and shape the every-day life of children?

In assessing this question, this thesis takes a deeper look into the symptoms and effects of psychiatric disorders. Every-day life is assumed to consist of the normal events occurring in normal surroundings in a child’s life, including but not limited to daycare and the development of friendships.

The first section of this thesis outlines the fundamental concepts of the study by describing the background of the subject matter. The second section of this thesis consists of the theoretical framework, describing the psychological development and the factors that may affect said development of children. This is followed by an in-depth assessment of the research questions. Finally, this thesis is concluded by analyzing the implications of the literature review as a whole, and by providing suggestions for future avenues of research.

see all

Subjects:
Copyright information: © Elli Lemetyinen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.