University of Oulu

Kognitiivisen konstruktiokieliopin näkökulmia vetää-verbin polysemiaan

Saved in:
Author: Hallikainen, Topi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 75
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201904041421
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Hallikainen, 2019
Publish Date: 2019-04-08
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Västi, Katja
Reviewer: Västi, Katja
Sivonen, Jari
Description:

Tiivistelmä

Pro gradu -tutkielmassani tutkin vetää-verbin polysemiaa kognitiivisen konstruktiokieliopin näkökulmasta. Kognitiivisella konstruktiokieliopilla viittaan Adele E. Goldbergin väitöskirjassaan Constructions. A Construction Grammar approach to argument structure (1995) esittelemään viitekehykseen, jossa konstruktiot käsitetään semanttisen analyysin keskeisimmiksi analyysivälineiksi ja perusyksiköiksi, joilla on oma inherentti semantiikkansa. Oletan tutkimuksessani, että vetää-verbin polysemia ja merkitystyyppien toisistaan eroavat tulkinnat perustuvat verbin esiintymiseen erilaisissa argumenttirakennekonstruktioissa ja tilannekehyksissä.

Aineistolähteeni käsittää Korp-alustan Kansalliskirjaston lehtikokoelman 2000-luvun osakorpuksen, joka on koostettu pääasiassa Länsi-Savo-sanomalehden teksteistä. Tutkimukseni tarkoitus on kognitiivisen konstruktiokieliopin ja kehyssemantiikan viitekehyksen avulla selvittää, minkälaisissa argumenttirakennekonstruktioissa vetää-verbi tutkimusaineistoni perusteella esiintyy ja minkälaisia argumentteja näihin konstruktioihin liittyy. Lisäksi tarkastelen sitä, mikä on yhtäältä verbin ja toisaalta konstruktion semantiikan osuus verbin ja konstruktion muodostaman toteutuman muodossa ja tulkinnassa.

Tutkimuksessani olen havainnut, että vetää-verbi usein elaboroi konstruktion skemaattisesti luonnehtimaa kielenulkoista asiantilaa esimerkiksi täsmentämällä konstruktion hahmottaman liikuttamistapahtuman vetämistapahtumaksi. Havaintojeni perusteella verbin ja konstruktion vuorovaikutus ei kuitenkaan ole aina tällä tavoin yksisuuntaista, sillä verbin esiintyessä erilaisten konstruktioiden ja tilannekehysten muodostamissa käyttökonteksteissa verbin semanttisesta kokonaisuudesta nousee esiin erilaisia piirteitä, jolloin verbi saa osakseen erilaisia tulkintoja eri käyttöyhteyksissä, mikä siis osaltaan vaikuttaa toteutuman tulkintaan kokonaisuutena.

see all

Subjects:
Copyright information: © Topi Hallikainen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.