University of Oulu

Reaaliaikatutkimus jälkitavujen vokaalienvälisen h:n variaatiosta Halsuan puhekielessä

Saved in:
Author: Ruuska, Vili1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.6 MB)
Pages: 99
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201904091448
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Ruuska, 2019
Publish Date: 2019-04-10
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Mantila, Harri
Reviewer: Mantila, Harri
Kunnas, Niina
Description:

Tiivistelmä

Pro gradu -tutkielmassani olen tutkinut jälkitavujen vokaalienvälisen h:n variaatiota Halsuan puhekielessä. Olen tarkastellut h:n esiintymistä muotoryhmittäin sekä sekventiaalisesti. Olen pyrkinyt selvittämään, miten h varioi synkronisesti eri ikäryhmissä ja osa-aineistoissa.

Tutkimukseni teoreettinen viitekehys muodostuu sosiolingvistiikasta ja dialektologiasta. Kyseessä on reaaliaikametodiin perustuva trenditutkimus. Aineisto koostuu kahdentoista informantin haastatteluista. Aineisto jakautuu kahteen osaan: vanhaan ja uuteen aineistoon. Molemmissa osa-aineistoissa on kuusi informanttia. Vanhan aineiston informantit ovat syntyneet 1800–1900-lukujen taitteessa, ja aineisto on kerätty vuonna 1969. Uuden aineiston muodostavat keski-ikäiset ja nuoret informantit. Keski-ikäiset informantit ovat syntyneet 1960-luvulla ja 1960–70-lukujen taitteessa, nuoret informantit 1990-luvulla. Olen kerännyt uuden aineiston vuonna 2016.

Tutkimuksessani on käynyt ilmi, että jälkitavujen vokaalienvälinen h on väistyvä kielenpiirre Halsuan puhekielessä. Katotendenssi ilmenee osa-aineistojen välisistä eroista. Uuden aineiston informanteilla h edustuu huomattavasti vähemmän kuin vanhan aineiston informanteilla. Lisäksi uuden aineiston keski-ikäisten informanttien puheessa h on säilynyt melko usein, kun taas nuorilla informanteilla h esiintyy harvoin. Idiolekteittaista variaatiota kuitenkin ilmenee molemmissa ikäryhmissä ja osa-aineistoissa.

Muotoryhmittäisestä tarkastelusta käy ilmi, että h:n säilymäprosentti on suurin MA-infinitiivin illatiivissa ennen passiivin preesensiä, passiivin preteritiä ja kolmannen persoonan possessiivisuffiksia -hVn. Tilastoiduista muotoryhmistä selvästi vähiten h edustuu kAAn-liitepartikkelissa.

Sekventiaalisessa tarkastelussa esiin nousee (C)VCVhV-jono (kylähän > kylhän), jossa h on säilynyt useimmin. Toiseksi useimmin h esiintyy (C)V(C)CCVhV-jonossa (rantahan > ranthan) ennen (C)VV(C)CVhV-jonoa (kouluhun > koulhun). Kaikissa fonotaktisissa asemissa on sellaisia sananmuotoja, joihin h on kiteytynyt eräillä puhujilla. Kiteytyminen on idiolektikohtaista.

Tuloksien perusteella Halsualla on käynnissä jälkitavujen vokaalienvälistä h:ta koskeva yleiskielistymismuutos, jonka etenemisnopeus olisi mielenkiintoista selvittää nykyistä suuremmalla otannalla. Murrealueen pitäjittäinen vertailu olisi myös paikallaan. Lisäksi murrealueen omaleimaisia kielenpiirteitä voisi tutkia. Sopiva aihe voisi olla ts-konsonanttiyhtymän vaihtelemattoman ss-variantin tarkastelu, samoin sen ja jälkitavujen vokaalienvälisen h:n vertailu keskenään.

see all

Subjects:
Copyright information: © Vili Ruuska, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.