University of Oulu

Musiikinopettajien kertomuksia kulttuurisesta ja katsomuksellisesta monimuotoisuudesta peruskoulun musiikinopetuksessa

Saved in:
Author: Salomaa, Asta1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 102
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201904121461
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Salomaa, 2019
Publish Date: 2019-04-16
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Paananen-Vitikka, Pirkko
Reviewer: Sutela, Katja
Paananen-Vitikka, Pirkko
Description:

Tiivistelmä

Monikulttuurinen kasvatus on filosofia, joka läpäisee kaikki kasvatuksen osa-alueet. Monikulttuurisella musiikkikasvatuksella voidaan käsittää vähemmistöihin kuuluvien oppilaiden huomioimista musiikinopetuksessa ja oppilaiden integroimista kulttuurisesti monimuotoiseen yhteiskuntaan musiikillisin keinoin. Lisääntyneen maahanmuuton myötä kulttuurinen ja katsomuksellinen monimuotoisuus ovat ajankohtaisia aiheita Suomessa koulutuksen kaikilla asteilla.

Tutkimuskysymykseni on: miten musiikinopettajat kertovat kulttuurisesta ja katsomuksellisesta monimuotoisuudesta koulujen musiikinopetuksessa? Tutkimus toteutettiin kerronnallisella tutkimusotteella ja aineisto kerättiin kerronnallisina haastatteluina. Haastatteluihin osallistui eri puolilta Suomea neljä peruskoulun musiikinopettajaa. Tutkimuksen aineisto analysoitiin temaattisesti.

Tutkimuksen mukaan musiikinopetuksella on mahdollisuuksia vahvistaa oppilaiden kulttuuri-identiteetin positiivista kehittymistä ja tukea yhdenvertaisuutta kulttuurisesti monimuotoisessa koulussa. Tämä ilmenee muun muassa siinä, että tutkimukseen osallistuneiden opettajien mukaan musiikki on oppiaine, jossa on mahdollista kiertää oppilaiden kielihaasteet. Oppilaat voivat menestyä musiikissa, vaikka heillä olisi kielellisiä haasteita muissa oppiaineissa. Opettajat tiedostavat, että heidän valinnoillaan on merkitystä erilaisten musiikkikulttuurien näkymisessä tunneilla ja he käyttävät todennäköisemmin vieraiden musiikkikulttuurien musiikkia opetuksessa, jos se on heille tuttua entuudestaan. Kertomusten mukaan opettajan tulisi olla vanhempia kohtaan kunnioittava, joustava ja yhteistyökykyinen. Opettajan on tärkeää välittää koteihin tietoa opetuksen sisällöstä ja tavoitteista. Kertomuksissa nousi esiin, että vähemmistötaustaiset oppilaat saattavat koulussa tasapainotella oman kotikulttuurinsa ja valtakulttuurin välillä. Tilanteet, joissa vähemmistötaustainen oppilas opettaa muille omasta musiikistaan, olivat kertomusten mukaan olleet hyviä kokemuksia sekä opettajille että oppilaille. Opettajien kertomuksista ilmeni, että erilaisten kulttuurien nähdään rikastavan musiikintunteja, kun taas katsomuksiin liittyi kertomuksissa paljon musiikinopetukseen vaikuttavia rajoittavia tekijöitä. Moninaisuuteen liittyen musiikinopettajat pitivät tärkeimpänä taitona kohdata erilaisia ihmisiä yhdenvertaisesti, johon tutkimukseen osallistuneet opettajat olisivat toivoneet saaneensa enemmän eväitä koulutuksestaan. Varsinainen oppiminen tapahtuu kuitenkin heidän mukaan itse työelämässä. Musiikinopettajille on ollut työssään myös hyötyä kokemuksistaan ulkomailla.

see all

Subjects:
Copyright information: © Asta Salomaa, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.