University of Oulu

Jakkupuku ja pikkutakki, opettajille työasu? : opettajan ulkoasu sosiaalisen median keskusteluissa

Saved in:
Author: Alajoki, Miina-Maria1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 71
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201904121464
Language: Finnish
Published: Oulu : M.-M. Alajoki, 2019
Publish Date: 2019-04-16
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Alanko, Anu
Reviewer: Pinola, Timo
Alanko, Anu
Description:

Tiivistelmä

Sosiaalinen media on avoin sähköinen ympäristö, jossa ihmiset jakavat erilaisia sisältöjä keskenään. Keskustelut ja kommentit ovat usein suorempia sosiaalisessa mediassa kuin kasvokkain tapahtuvassa sosiaalisessa kanssakäymisessä. Elämä nykypäivänä on yhä ulkonäkökeskeisempää, mikä luo ihmisille erilaisia paineita sopia ympäröivään yhteisöönsä ja saada hyväksyntää pukeutumisellaan. Opettajan ammattiryhmää edustava henkilö leimataan usein tietyn näköiseksi ja stereotypiat opettajan ulkoasusta elävät vahvoina. Opettajan ulkonäkö ja pukeutuminen herättävät erilaisia mielipiteitä niin huoltajien, oppilaiden kuin kollegoiden keskuudessa. Olen pro gradu -tutkielmassani tutkinut, mitä opettajan ulkoasusta puhutaan sosiaalisen median keskusteluissa. Tarkastelen sitä, miltä opettaja näyttää ja millaisia odotuksia opettajan ulkoasulle sosiaalisessa mediassa asetetaan. Tavoitteenani on tuoda esille se, millainen merkitys opettajan ulkonäöllä ja pukeutumisella on ihmisten käsityksissä.

Tarkastelen tutkimukseni teoreettisessa viitekehyksessä käsitteitä pukeutuminen, ruumiillisuus, muoti, identiteetti ja persoonallisuus, sillä ne kytkeytyvät vahvasti yksilön ulkoasuun. Käsittelen myös opettajuutta ja opettajan sukupuolta sekä seksuaalisuutta. Teoriakatsauksessa selvitän, miltä opettaja nykypäivänä näyttää. Tutkimukseni vastaa kysymykseen millaisia käsityksiä opettajan ulkoasusta vallitsee sosiaalisen median keskusteluissa. Olen määritellyt, mitä sosiaalinen media tarkoittaa käsitteenä ja avannut hieman sosiaalisen median keskustelukulttuuria. Tutkimusmenetelmänä käytän tutkielmassani fenomenografista tutkimusotetta, jossa tarkastelussa ovat ihmisten erilaiset käsitykset tutkittavasta ilmiöstä. Olen kerännyt aineiston manuaalisesti internetistä löytyviltä keskustelufoorumeilta ja analysoinut sen fenomenografisella analyysimallilla, johon kuuluu neljä erilaista analyysin vaihetta. Analyysimallin avulla olen muodostanut aineiston tuloksista erilaisia kategorioita.

Tutkimukseni tulokset kertovat siitä, että opettajan ulkoasu herättää vuodesta toiseen keskustelua ja toisistaan eriäviä mielipiteitä. Opettajan ulkoasun tarkastelussa keskitytään enemmän naisopettajiin, mutta käsitellään kaikenikäisiä opettajia. Ulkonäön ei katsota vaikuttavat opettajan ammattitaitoon, mutta paljastavat ja erilaisesta poikkeavat ulkoasut puhututtavat. Toivottavana asiana opettajan ulkoasussa nähdään siisteys, asiallisuus ja neutraalius. Paljon puhutaan opettajan roolimallina olosta ja ulkoasun vaikutuksista oppilaisiin. Aineistosta nousseet tulokset ovat paikoin ristiriidassa toistensa kanssa, kuten esimerkiksi siinä, kuinka paljon halutaan rajoittaa opettajan ulkoasua ja mitä mieltä jakkupuvusta ollaan. Opettajan ulkonäöstä puhutaan niin positiiviseen kuin negatiiviseenkin sävyyn ja mielipiteitä on monenlaisia. Tuloksien perusteella pystyy yleisesti muodostamaan kuvan siitä, mitä sosiaalisen median keskustelijat odottavat opettajan ulkoasulta ja mitkä eivät ole toivottuja asioita. Opettajan ulkoasu näyttäytyy ristiriitaisena ja mitäänsanomattomana, mutta samaan aikaan myös rohkeana.

see all

Subjects:
Copyright information: © Miina-Maria Alajoki, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.