University of Oulu

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opettajien kokemuksia saamastaan sosiaalisesta tuesta

Saved in:
Author: Saarnio, Maria1; Scandura, Camilla1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Pages: 75
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201904121469
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Saarnio; C. Scandura, 2019
Publish Date: 2019-04-17
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Pinola, Timo
Reviewer: Kielinen, Marko
Pinola, Timo
Description:

Tiivistelmä

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on selvittää, millaisia kokemuksia perusopetukseen valmistavan opetuksen opettajilla on sosiaalisesta tuesta. Perusopetukseen valmistava opetus on perusopetuksen ulkopuolista opetusta, joka on suunnattu maahanmuuttajataustaisille lapsille ja nuorille, joiden suomen kielen taito ei ole vielä riittävä perusopetuksessa opiskeluun. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteena on muun muassa kotoutumisen edistäminen ja kielitaidon kehittäminen. Opetuksen suunnittelussa huomioidaan oppilaiden ikäkausi sekä taitotaso. Kielitaidon kehittyessä oppilaita integroidaan perusopetuksen ryhmiin.

Sosiaalisen tuen kokemuksia tarkastellaan kolmesta eri näkökulmasta, jotka ovat omalta koululta, toisilta valmistavan opetuksen opettajilta sekä muilta tahoilta saatu sosiaalinen tuki. Tässä tutkimuksessa sosiaalinen tuki on jaettu kolmeen osa-alueeseen, jotka ovat välineellinen tuki, emotionaalinen tuki ja tiedollinen tuki. Välineellinen tuki on konkreettista apua, kuten työvälineiden tai materiaalin jakamista. Emotionaaliseen tukeen liitetään esimerkiksi empatiakyky, kunnioittaminen ja arvostus toisia kohtaan. Tiedollinen tuki on neuvojen ja ehdotusten antamista.

Sosiaalinen tuki on riippuvainen yksilön sosiaalisista suhteista sekä ympäristöstä ja se voi olla joko vastaanotettua tai annettua. Sosiaalisella tuella nähdään olevan positiivisia vaikutuksia yksilön terveyteen ja lisäksi sosiaalinen tuki auttaa yksilöä selviytymään haastavista tilanteista vähentäen stressin oireita. Vähäinen sosiaalinen tuki voi heikentää yksilön itsetuntoa ja johtaa psykologisiin ongelmiin. Työpaikalla sosiaalisella tuella on merkittävä vaikutus työhyvinvointiin ja työkykyyn. Lisäksi se edistää työhön sitoutumista ja oman ammattitaidon kehittymistä. Sosiaalisen tuen puute työpaikalla voi näkyä motivaation puutteena ja ahdistuksena.

Tämä tutkimus on toteutettu fenomenologisella tutkimusotteella, koska tutkimuksen tarkoituksena on selvittää perusopetukseen valmistavan opetuksen opettajien kokemuksia. Tutkimusaineisto on kerätty teemahaastattelulla ja tutkimukseen osallistui kuusi perusopetukseen valmistavan opetuksen opettajaa. Aineisto on analysoitu teoriaohjaavan sisällönanalyysimenetelmän mukaisesti.

Tutkimustulosten perusteella perusopetukseen valmistavan opetuksen opettajat kokevat saavansa sosiaalista tukea oman koulun henkilökunnalta, toisilta valmistavan opetuksen opettajilta sekä muilta tahoilta. Toisaalta tutkimustuloksissa esiintyi myös puutteellisia kokemuksia sosiaalisesta tuesta. Tutkimustuloksissa emotionaalisen ja tiedollisen tuen kokemuksia oli käsitelty yhtä laajasti ja välineellisen tuen kokemuksia opettajat olivat maininneet selkeästi vähiten.

see all

Subjects:
Copyright information: © Maria Saarnio; Camilla Scandura, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.