University of Oulu

Toiminnallisuus yläkoulun matemaattisten aineiden opetuksessa ainekohtaisten tavoitteiden ja arvioinnin näkökulmasta

Saved in:
Author: Järvinen, Iina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 63
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201904121472
Language: Finnish
Published: Oulu : I. Järvinen, 2019
Publish Date: 2019-04-16
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Takalo, Susanna
Reviewer: Takalo, Susanna
Loukkola, Niina
Description:

Tiivistelmä

Pro gradu -tutkielmani käsittelee Oulun kaupungin alueen yläkoulujen matemaattisten aineiden opettajien toteuttamaa toiminnallista opetusta. Tarkemmin tutkielmassa tarkastellaan opettajien näkemyksiä siitä, millaisia reaktioita opiskeluun integroitu liike herättää yläkoulun oppilaissa. Tutkimuksessa selvitetään, miten toiminnallisella opetuksella pystytään vastaamaan perusopetuksen opetussuunnitelmassa asetettuihin ainekohtaisiin opetuksen tavoitteisiin vuosiluokilla seitsemän, kahdeksan ja yhdeksän. Lisäksi selvitetään, miten toiminnallinen opetus tukee oppiaineen arviointia yläkoulussa.

Tutkimus on osa laajempaa Oulun kaupungin ja Oulun yliopiston yhteistyössä toteuttamaa Oppimista liikkumalla -hanketta, jolla pyritään vahvistamaan jo käytössä olevia koulupäivän aikaisia aktiivisia toimintatapoja, sekä luomaan uusia liikettä hyödyntäviä ainekohtaisia toiminnallisia oppituntien aikaisia työtapoja. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena. Tutkimuksessa käytetty sekundaariaineisto kerättiin kevättalvella 2017 videotaltioimalla koulutusseminaaria, jossa matemaattisten aineiden opettajat esittelivät oppitunneilla käyttämiään toiminnallisia opetusmenetelmiä. Tutkimuksen aineisto analysoitiin käyttämällä aineistolähtöistä sisällönanalyysi- ja teoriaohjaavaa analyysimenetelmää.

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että oppilaat ottivat toiminnallisen opetuksen pääosin positiivisesti vastaan, mutta osallistumisessa ja aktiivisuudessa huomattiin luokka-astekohtaisia eroja. Erityisesti oppilaiden motivaation herättivät kisailua sisältävä toiminta. Toiminnallisen opetuksen myötä koettiin opittavien asioiden jääneen paremmin oppilaan mieleen. Tulosten mukaan opettajien toteuttamalla toiminnallisella opetuksella pystyttiin yhtäaikaisesti vastaamaan useaan perusopetuksen opetussuunnitelmassa asetettuun opetuksen tavoitteeseen ja niihin kuuluviin sisältöalueisiin. Tämän lisäksi opettajat kokivat toiminnallisen opetuksen tukevan erityisesti oppilaan diagnostista ja formatiivista arviointia. Toiminnallisen opetuksen myötä oppilaiden osaaminen ja ajattelu oli paremmin havainnoitavissa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Iina Järvinen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.