University of Oulu

Lasten paikka Pietarsaaressa : kaksikielisen kotikaupungin kokeminen kielikylpykoululaisten näkökulmasta

Saved in:
Author: Huurtela, Tua-Juulia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Geography
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 9.5 MB)
Pages: 68
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201904121479
Language: Finnish
Published: Oulu : T.-J. Huurtela, 2019
Publish Date: 2019-04-16
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Paasi, Anssi
Reviewer: Zimmerbauer, Kaj
Paasi, Anssi
Description:

Tiivistelmä

Tässä tutkimuksessa tutkin Pietarsaaren Kielikylpykoulun oppilaiden kokemuksia kaksikielisestä kotikaupungistaan ja kaupungin toisesta kieliryhmästä. Selvitän, kuinka vahvasti toinen kotimainen kieli — on se sitten suomi tai ruotsi — on osa lasten jokapäiväistä elämää. Pyrin selvittämään, kokevatko lapset Pietarsaaren suomenkieliseksi, ruotsinkieliseksi vai kaksikieliseksi kaupungiksi, ja kumpaa kieltä he kuulevat enemmän vapaa-ajallaan. Pohdin oppilaiden ajatuksia kotikaupungistaan myös heidän suosikkipaikkojensa kautta.

Teoreettisena lähtökohtana avaan joitain maantieteen avainkäsitteitä, kuten paikkaa, identiteettiä ja kulttuuria, ja niiden lisäksi kielikylpypedagogiikkaa, kaksikielisyyttä ja suomenruotsalaisuutta. Pääasiallisena tutkimusmenetelmänä käytän kyselyä, johon vastasi Pietarsaaren Kielikylpykoulun molempien kieliryhmien 3.-5. luokkien oppilaat. Kyselyssä tiedusteltiin lasten kielitottumuksia, asenteita toista kieliryhmää kohtaan, paikan tuntua sekä lempipaikkoja Pietarsaaressa. Lisäksi tuon omakohtaista näkökulmaa tuloksiin Pietarsaaren keskustasta keräämieni havaintojen avulla, joilla pyrin saamaan vahvistusta lasten huomioille kotikaupunkinsa kielellisestä jakaumasta. Osaltaan tuloksiin vaikuttaa myös aiemmat kokemukseni entisenä pietarsaarelaisena ja oma suhteeni kaupunkiin.

Kyselyn vastauksista käy ilmi, että Pietarsaaren Kielikylpykoulu saavuttaa kielikylpypedagogiikan tärkeimmän tavoitteen: lasten toiminnallisen kaksikielisyyden. Toinen kotimainen kieli on vahvasti osana kielikylpykoululaisten arkea ja vapaa-aikaa, ja kielen käyttöön on valmiudet, vaikka toisinaan kielitaidon käyttö jääkin kuuntelun ja ymmärtämisen asteelle. Suhtautuminen toiseen kieliryhmään on myönteistä. Monet oppilaat mieltävät Pietarsaaren enemmän ruotsin- kuin suomenkieliseksi kaupungiksi, mikä selittyy osittain Pietarsaaren väestön kielellisellä jakaumalla. Muutamien oppilaiden mielestä — ja omien havaintojeni perusteella Pietarsaarta tulisi kutsua pikemminkin kaksikieliseksi kaupungiksi, sillä paitsi että Pietarsaari määritelmän mukaan on kaksikielinen, se myös tuntuu siltä.

Lempipaikoikseen lapset mainitsevat äidinkielestään riippumatta kodin, ystävät ja harrastukset. Vastausten perusteella koti on kielikylpykoululaisille ”kullan kallis”, mutta myös muita tärkeitä paikkoja tuntuu Pietarsaaresta löytyvän. Vastausten perusteella näyttää siltä, että Kielikylpykoulun lapset ovat löytäneet paikkansa Pietarsaaressa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tua-Juulia Huurtela, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.