University of Oulu

Radiojodirefraktaarin kilpirauhassyöpäpotilaan ohjaus

Saved in:
Author: Linna, Satu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.6 MB)
Pages: 192
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201904161495
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Linna, 2019
Publish Date: 2019-04-16
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kyngäs, Helvi
Reviewer: Kyngäs, Helvi
Kaakinen, Pirjo
Description:

Tiivistelmä

Pro gradu -tutkielmani tarkoitus on kuvata radiojodirefraktaarin kilpirauhassyöpäpotilaan ohjausta systemoidun kirjallisuuskatsauksen avulla. Aineistohaku on toteutettu kolme kertaa marraskuu 2016– huhtikuu 2018 välisenä ajanjaksona. Viimeisellä hakukerralla kielirajausta muutettiin siten, että hakuun otettiin mukaan englannin kielen lisäksi suomen kieli. Haut tehtiin Pubmed-, Cinahl-, Medic-, Arto- ja Scopus -tietokannoista. Aikarajaus määritettiin koskemaan 2007–2018 -ajanjaksoa. Mukaanotto- ja poissulkukriteerit on muodostettu mukaellen PICO-mallia (patients, population, intervention comparison, outcome).

Tutkimusaineistoksi valikoitui kirjallisuuskatsauksen hakutuloksena kaksi tieteellistä julkaisua, jotka käsittelevät radiojodirefraktaarin kilpirauhassyöpäpotilaan ohjausta. Pro gradu -tutkielmani teoreettisen viitekehyksen muodostavat kilpirauhanen, kilpirauhassyöpä, radiojodihoito, radiojodirefraktaari kilpirauhassyöpä ja sen lääkkeet sekä lääkkeiden haittavaikutukset ja potilaan suullinen ja kirjallinen ohjaus. Tarkastelen tarkoituksellisesti varsin laajasti näitä kaikkia aihealueita.

Papillaarisessa ja follikulaarisessa kilpirauhassyövässä, joita kutsutaan myös erilaistuneeksi kilpirauhassyöväksi, leikkauksen jälkeen jäljelle jäänyt kilpirauhaskudos tuhotaan radioaktiivisella 131I- isotoopilla. Radiojodin tarkoitus on ehkäistä taudin uusiutumista ja syöpäkuolemia sekä hidastaa levinneen taudin etenemistä. Kun se ei enää tehoa tai ihminen tulee sille vastustuskykyiseksi, kutsutaan taudin muuttumista radiojodirefraktaariksi kilpirauhassyöväksi. Kliiniseen käyttöön on tuotu uusia lääkkeitä ja uutta tietoa potilasohjauksesta tarvitaan, sillä nykykäytännön mukainen kilpirauhassyövän potilasohjauksen sisältö on muuttunut siihen tulleen lääkehoitokäytännön vuoksi olennaisesti.

Tutkimustulokset osoittavat, että kilpirauhassyöpäpotilaan potilaan ohjaus on pääosin samanlaista Yhdysvalloissa ja Suomessa ja se on keskeisessä asemassa lääkehoidon mahdollisesti aiheuttamien haittavaikutusten hoidossa ja hallinnassa. Pro gradu -tutkielmastani saatuja tietoja voidaan käyttää kehittämään ja suunnittelemaan radiojodirefraktaarin kilpirauhassyöpäpotilaan lääkehoidon ohjausta ja lääkehoidon aiheuttamien haittavaikutusten hoitoa ja hallintaa. Omakohtaisen kokemukseni perusteella kilpirauhassyöpäpotilaiden hoito vaihtelee, ja Suomeen tulisi saada kansalliset kilpirauhassyöpäpotilaan hoito-ohjeet ja potilaan ohjaus -strategia. Ilman näitä on mahdollista, että potilas ei saa tarvittavaa tietoa lääkkeiden aiheuttamien haittavaikutusten ennaltaehkäisystä ja tämän tiedon puute voi vaikuttaa potilaan saaman hoidon laatuun.

Counseling of the radioiodine refractory thyroid cancer patient

Abstract

The aim of the study was to describe the counceling of the radioiodine refractory patient’s by using systematizited literature review. The information retrieval was implemented three times between November 2016 to April 2018. The last time the information retrieval was accomplished the language boundary was changed to include finnish language as well. The information retrieval was implemented in Pubmed-, Cinahl-, Medic-, Arto- ja Scopus databases. The inclusion and exclusion criteria were made by modifying PICO-model (patients, population, intervention comparison, outcome).

Research material was selected by using literature review and I got as results two scientific publications which includes counceling of the radioiodine refractory patient. The constitute of frame of my Masters’s Thesis is thyroid, thyroid cancer, radioiodine therapy, radioiodine refractory thyroid cancer and its drugs and the adverse events of the drugs and counceling of patient by oral and written literature. I scrutinize on purpose very widely these all themes.

The two subtypes of thyroid cancer, papillary and follicular are called well-differentiated thyroid cancer. After thyroidectemia the thyroid tissue which is left is removed by radioiodine treatment. The aim of the radioiodine treatment is to prevent relapses, cancer deaths and to retard advanced disease. As the patient relapses after several radioiodine treatments, or becomes radioiodine resistant, the disease is called radioiodine refractory or resistant thyroid cancer. There are new drugs in the market and in clinical use and the new information of the counceling of the thyroid cancer patient is needed because the content of the current patient counceling is not relevant at the moment.

The study findings show the counceling of the radioiodine refractory thyroid cancer patient is mainly similar in the United States and in Finland. According to my knowledge the counceling of thyroid cancer patient alters. There is an urgent need to have nationwide guidelines and strategy for counceling thyroid cancer patient in Finland. The lack of these may impact that the radioiodine refractory patient unmet the information needs to prevent the adverse events related the sorafenib or lenvatinib treatment. This may also impact for the quality of patient’s therapy. The information gained from this study can be used to develop, refine and focus radioiodine refractory patient counceling in the radioiodine providing centers in Finland. Patient counceling is the key element to prevent the adverse events related the sorafenib and lenvatinib therapy. Patient counceling should highlight importance of information use of evidence-based knowledge and the radioiodine providing units should implement and root new patient counceling methods and a strategy for patient counceling. The results of this thesis can be most effectively utilized in health care management, planning, and development.

see all

Subjects:
Copyright information: © Satu Linna, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.