University of Oulu

Oppilaiden käsityksiä opiskelumotivaatioon vaikuttavista tekijöistä yläkoulun osa-aikaisessa erityisopetuksessa

Saved in:
Author: Vanninen, Johanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 87
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201904161496
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Vanninen, 2019
Publish Date: 2019-04-16
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Takala, Marjatta
Reviewer: Takala, Marjatta
Mäntyjärvi, Marjo
Description:

Tiivistelmä

Tämän laadullisin menetelmin toteutetun pro gradu -tutkielman tehtävänä on tarkastella opiskelumotivaatioon vaikuttavia tekijöitä osa-aikaisessa erityisopetuksessa opiskelevan yläkoululaisen näkökulmasta. Tutkielman teoreettinen viitekehys perustuu Albert Banduran minäpystyvyysteoriaan sekä Richard Ryanin ja Edward Decin itseohjautuvuusteoriaan, jotka yhtäläisyyksiensä ansiosta täydentävät toisiaan. Molemmat teoriat näkevät yksilön aktiivisena toimijana, joka on jatkuvassa vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Minäpystyvyysteoriassa pystyvyysuskomusten nähdään määrittävän yksilön motivaatiota jopa todellisia kykyjä enemmän, kun taas itseohjautuvuusteoria korostaa psykologisten perustarpeiden merkitystä. Teoreettinen viitekehys sisältää myös aikaisemman aiheesta tehdyn tutkimuksen tarkastelun ja keskeisten käsitteiden määrittelyn.

Tutkielman aineisto koostuu seitsemästä puolistrukturoidusta teemahaastattelusta. Tutkittavat ovat yhden oululaisen yläkoulun 8.–9.-luokan oppilaita, jotka opiskelevat osa-aikaisessa erityisopetuksessa. Aineisto on analysoitu fenomenografista menetelmää hyödyntäen. Nelivaiheista fenomenografista analyysimallia mukailevassa analyysiprosessissa selvitettiin oppilaiden opiskelumotivaatioon vaikuttavia tekijöitä, jotka vahvistavat ja heikentävät motivaatiota. Tarkoituksena oli löytää ja vertailla oppilaiden erilaisia käsityksiä samoista tekijöistä. Lisäksi aineistosta on analysoitu tekijöiden mahdollistamia konkreettisia keinoja, jotka auttavat oppilasta motivoitumaan.

Tulosten mukaan oppilaiden opiskelumotivaatioon vaikuttavia keskeisiä tekijöitä ovat opettaja, oppimisympäristö, opiskeltava asia sekä suoritukset. Ne jakautuvat useampaan alatekijään. Esimerkiksi opiskeltava asia vaikuttaa sen mukaan, miten hyödylliseksi, kiinnostavaksi ja haastavaksi oppilas sen käsittää. Tulokset osoittavat, että sama tekijä voi sekä vahvistaa että heikentää oppilaan motivaatiota. Opettajan työskentelytapa on tekijä, joka useimmiten sekä vahvistaa että heikentää motivaatiota. Kavereihin oppimisympäristössä, suorituksiin ja suoritusten arvosanoihin liittyen ilmeni opettajan työskentelytavan jälkeen seuraavaksi eniten vahvistavia vaikutuksia. Opiskeltavan asian haastavuuteen liittyi opettajan työskentelytavan jälkeen toiseksi eniten motivaatiota heikentäviä vaikutuksia.

Päätelmänä esitetään, että vaikka osa-aikaisessa erityisopetuksessa opiskelevan yläkoululaisen opiskelumotivaatioon vaikuttavat monet tekijät, tämän tutkimuksen perusteella opettajan työskentelytapa on keskeisessä roolissa vaikuttamassa opiskelumotivaatioon niin vahvistavasti kuin heikentävästikin. Tutkimusta voidaan hyödyntää suunniteltaessa oppimisen ja motivaation tukea oppilaille, jotka tarvitsevat säännöllistä tukea opiskeluunsa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Johanna Vanninen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.