University of Oulu

Luottamus : pohja yhteisopettajuudelle

Saved in:
Author: Hyvärinen, Jenni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 27
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201904191509
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Hyvärinen, 2019
Publish Date: 2019-04-25
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Perusopetuksen opetussuunnitelma määrittelee reunaehdot, joiden mukaan opettajan tulee järjestää opetuksensa. Vuonna 2014 laaditussa Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa sanotaan, että sivistykseen kuuluu yhtenä osana yhteistyö. Opetus tulee nähdä kokonaisuutena, joka rakentaa tarvittavaa yleissivistystä luoden samalla pohjaa elinikäiselle oppimiselle. Opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjen tavoitteiden toteuttaminen edellyttää suunnitelmallista yhteistyötä, ja tavoitteiden toteutumisen arviointia. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, 2014.)

Tässä kandidaatintutkielmassa keskityn tutkimaan opettajien toteuttamaa yhteistyön muotoa, yhteisopettajuutta. Työ on kirjallisuuskatsaus, jossa tuon esiin ajankohtaista tietoa yhteisopettajuudesta, sen eduista sekä yhteisopettajuudessa esiintyvästä luottamuksesta. Aloitan esittelemällä opettajan työhön liittyviä ajankohtaisia asioita yhteistyön näkökulmasta, ja samalla tarkastelen yhteistyön etuja. Tämän jälkeen tarkastelen, millaisia valmiuksia nykyajan opettajalta edellytetään, ja miten ne kytkeytyvät yhteistyöhön. Yhteisopettajuuden esittelen opettajien yhteistyömuotona. Tuon ilmi erilaisia tapoja toimia yhteisopettajuudessa. Tästä pääsen yhteisopettajuuteen vaikuttaviin tekijöihin: koulukulttuurin ja opettajakulttuurin tarkasteluun, ja luottamukseen. Luottamus liittyy kiinteästi yhteisopettajuuteen. Käsitteen määritelmässä tuon esiin, millaisia piirteitä luottamukseen liittyy. Lopuksi keskityn tarkastelemaan, millainen prosessi luottamuksen rakentaminen on, ja miten vuorovaikutus liittyy luottamukseen.

Yhteisopettajuus ilmeni tutkimuksessani monielementtiseksi käsitteeksi. Sen toteuttamiseen vaikuttavat käsitys opettajuudesta ja koulukulttuuri, jotka taas saavat vaikutteita ympäröivästä maailmasta. Luottamus saa yhteistyön toimimaan dynaamisesti, eli myös yhteisopettajuudessa on kiinnitettävä huomiota luottamuksen luomiseen ja ylläpitoon. Yhdeksi tärkeäksi tekijäksi yhteisopettajuuden kannalta nousi opettajankoulutus. Opettajankoulutuksella voidaan vaikuttaa siihen, millaisia valmiuksia tulevaisuuden opettajat saavat ja miten he toteuttavat opettajan työtään.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jenni Hyvärinen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.