University of Oulu

Modelling exploration and exploitation in organizational learning

Saved in:
Author: Lampela, Teemu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 45
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201904271553
Language: English
Published: Oulu : T. Lampela, 2019
Publish Date: 2019-05-07
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Abstract

Simulations have been utilized in organizational learning research since the early 1960s. Despite organizational and management sciences being early adopters of the simulation-based research and theory construction and while other disciplines have begun to adopt simulations as part of their research the simulation-based research never reached its expected popularity in organizational- and management sciences despite its promising beginnings.

The purpose of this bachelor’s thesis is to create a holistic view of simulation modelling in organizational and management sciences which will function as a basis for one of the most fundamental models in organizational knowledge research. In this work we will explore how the March (1991) simulation model and the article has evolved over the last three decades. By exploring the model this work will also create a comprehensive view about the development of organizational learning and the related concepts in the field as well as showcase the significance of simulation modelling as part of organizational learning development.

At the center of this thesis however is the argument represented by the March (1991) simulation model about the fundamental competition for scarce resources between organizational exploration and exploitation and their impact in organization’s knowledge and performance rates. In this thesis we will create a comprehensive view of the supposed dilemma between exploration exploitation in organizational learning and offer suitable solutions for this problem based on simulation modelling and empirical research.

As a part of this thesis I will construct a conceptual model that will function as a basis for a future reconstruction of the original March (1991) simulation model. The purpose of the reconstruction is to validate the original model as well as make the model more communicable, visualizable and updateable. The work will serve as an excellent basis for future extensions in to the model and offers a strong basis for future research into modelling in organizational- and management sciences.

Tiivistelmä

Simulaatioita on hyödynnetty organisaatio oppimiseen liittyvässä tutkimuksessa 1960-luvulta saakka. Vaikka organisaatio- ja johtamistieteet olivat hyvin aikaisia simulaatiopohjaisen tutkimuksen ja teorian rakentamisen edelläkävijöitä ja samalla kun myös monet muut tieteenalat ovat alkaneet omaksumaan simulaatioiden hyödyntämisen tutkimuksessa eivät simulaatiot koskaan saavuttaneet oletettua suosiota organisaatio- ja johtamistieteissä lupaavasta alusta huolimatta.

Tämän kandidaatintyön tarkoituksena on luoda kokonaisvaltainen kuva simulaatio- ja mallintamiskäytännöistä organisaatio- ja johtamistieteissä, joka toimii pohjana työssä tarkasteltavalle organisaatio oppimisen keskeisimmän mallin tarkastelulle ja sen kehitykselle viimeisen kolmen vuosikymmenen aikana. Mallin tarkastelun avulla luodaan myös kattava kuva organisaatioiden oppimiseen liittyvien ajatusten ja käsitteiden kehittymisestä sekä mikä rooli mallinnuksella on ollut osana organisaatio oppimisen kehitystä.

Työn keskiössä on March (1991) esille nostama argumentti organisaatioiden resurssien kohdistamisesta olemassa olevan osaamisen ja teknologian hyödyntämisen (exploitation) ja uuteen teknologiaan ja osaamiseen liittyvän tutkimuksen (exploration) välillä. Työssä tarkastellaan organisaatioiden kykyä ja tarvetta tasapainotella edellä mainitun kahden resurssin välillä sekä niiden vaikutusta organisaatioiden osaamistasoon ja suorituskykyyn niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä. Työssä luodaan laaja kokonaiskuva lyhyen- ja pitkän aikavälin hyödyn tavoittelun välisistä oletetuista ristiriidoista sekä tarjotaan mahdollisia ratkaisuja mallinnuksen ja empiirisen tutkimuksen pohjalta.

Osana työtä rakennan konseptuaalisen mallin tarkastellun March (1991) mallin ja työssä tarkasteltujen töiden pohjalta, jonka tarkoituksena on toimia pohjana toteutettavalle mallin rekonstruktiolle. Mallin rekonstruktion tehtävänä on toimia validointina alkuperäiselle mallille sekä tehdä mallista helpommin kommunikoitava, visualisoitava ja uudelleenpäivitettävä. Työ tarjoaa erinomaisen pohjan mallin jatkokehitykselle ja mallinnukseen liittyvälle jatkotutkimukselle organisaatio- ja johtamistieteissä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Teemu Lampela, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.