University of Oulu

Thinking about Finnish heritage, living the American life : ethnic identity and cultural heritage of third and fourth generation Finnish Americans

Saved in:
Author: Arvio, Anni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Cultural Anthropology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.9 MB)
Pages: 114
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905031569
Language: English
Published: Oulu : A. Arvio, 2019
Publish Date: 2019-06-13
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Heikkinen, Hannu
Lepy, Élise
Reviewer: Heikkinen, Hannu
Lepy, Élise
Description:

Abstract

In this thesis I have studied the Finnish American ethnic identity and the presence of Finnish ethnicity and cultural heritage among third and fourth generation Finnish Americans. The theoretical background is on symbolic and interpretive anthropology and Clifford Geertz’s (1973) definition of culture as a shared web of meanings. The thesis gives a cultural anthropological perspective on researching ethnic identities and cultural heritage of immigrants’ descendants. The research material has been collected using ethnographic fieldwork methods; semi-structured interviews and participant observation in Finnish American communities in the USA.

Many Americans want to identify themselves according to their ethnic heritage, because being just American may not be a sufficient expression of their ethnic identity. The USA is a country of many ethnicities and it is common for a person to have ancestors from more than one country. People may have multicultural identities and one person can identify as for example Finnish, Irish and Swedish American.

The Finnish American ethnic heritage is represented in flags and other national symbols. Ethnic identity does not depend on speaking the language fluently or contacts with Finland. Instead, it is in the symbols that represent Finland and the Finnish heritage. Being Finnish American is not just depending on genetic makeup, but symbolically being part of the community and culture. Many Americans are seeking for their roots and heritage, discovering their family history and defining what their ethnic heritage is by doing genealogy and taking DNA-tests. For many, the family connection means that they have a tangible place for their roots and that they belong to a group of people.

Many Finnish Americans use material objects to represent their ethnic heritage. The Finnish heritage is visible in many Finnish Americans’ homes in artefacts, flags, dishes, glassware, family heirlooms and photographs, bringing the ethnic heritage visible with these items and publicly presenting the pride in the ethnic heritage. The Finnish names for certain foods are used to emphasize the Finnish heritage of the food culture. The influence of Finnish Americans can also be seen in place names in certain regions.

Finnish American organizations maintain the ethnic culture, and the culture and heritage are made visible in various Finnish American and Nordic events across the USA. National and local events keep the Finnish American community active and promote Finnish cultural attributes, such as music, dancing, cuisine or handcrafts. Third and fourth generation Finnish Americans are assimilated to the American mainstream culture in a sense that they are like any other average American in their daily lives. However, many Finnish Americans have a symbolic connection with their Finnish heritage and want to keep that connection by integrating Finnish cultural features to their lives.

Tiivistelmä

Tässä pro gradussa tarkastelen amerikansuomalaisten etnistä identiteettiä ja sitä, miten suomalainen kulttuuriperintö on osa kolmannen ja neljännen sukupolven amerikansuomalaisten elämää. Tutkielman teoreettinen tausta on symbolisessa ja tulkitsevassa antropologiassa ja Clifford Geertzin (1973) määritelmässä kulttuurista jaettuna merkitysten verkostona. Tutkimus antaa kulttuuriantropologisen näkökulman etnisten identiteettien ja siirtolaisten kulttuuriperinnön tutkimukseen. Tutkimusaineisto on kerätty käyttäen etnografisia tutkimusmenetelmiä; puolistrukturoituja haastatteluja ja osallistuvaa havainnointia amerikansuomalaisten yhteisöissä Yhdysvalloissa.

Monet amerikansuomalaiset haluavat identifioida itsensä etnisen taustansa mukaan, koska pelkkä amerikkalaiseksi määrittely ei välttämättä ole tarpeeksi kuvaava ilmaisu. Yhdysvallat on monien etnisyyksien valtio ja suurimmalla osalla ihmisistä on esivanhempia useammassa kuin yhdessä maassa. Henkilön identiteetti voi olla monikulttuurinen ja henkilö voi samastua esimerkiksi amerikansuomalaiseksi, -irlantilaiseksi ja -ruotsalaiseksi.

Amerikansuomalainen etninen perintö ilmaistaan lipuilla ja muilla kansallisilla symboleilla. Etninen identiteetti ei ole riippuvainen kielitaidosta tai yhteydenpidosta Suomeen, vaan symboleista, jotka esittävät suomalaisuutta ja suomalaista kulttuuriperintöä. Amerikansuomalaisuus ei ole riippuvainen vain geneettisestä perimästä, vaan symbolisesta kuulumisesta osaksi yhteisöä ja kulttuuria. Monet amerikkalaiset etsivät juuriaan, tietoa sukutaustastaan ja määrittelevät oman kulttuuriperintönsä tekemällä sukututkimusta tai DNA-testien avulla.

Monet amerikansuomalaiset tuovat etnistä perintöön esille materiaalisten esineiden avulla. Suomalainen kulttuuriperintö näkyy monissa amerikansuomalaisissa kodeissa esineinä, lippuina, astioina, lasiesineinä, suvun perintökalleuksina ja valokuvina. Etninen perintö ja ylpeys siitä tehdään näkyväksi erilaisilla esineillä. Tietyistä ruoista käytetään suomalaisia nimiä, jotta niiden suomalaisuus ja suomalainen ruokakulttuuri korostuisi. Amerikansuomalaisten vaikutus näkyy myös paikannimissä tietyillä alueilla.

Amerikansuomalaiset järjestöt ylläpitävät etnistä kulttuuria ja tekevät sen näkyväksi erilaisissa amerikansuomalaisissa ja pohjoismaisissa tapahtumissa eri puolilla Yhdysvaltoja. Valtakunnalliset ja paikalliset tapahtumat pitävät amerikansuomalaiset yhteisöt aktiivisina sekä tukevat ja edistävät suomalaisia kulttuuripiirteitä kuten musiikkia, tanssia, ruokakulttuuria ja käsitöitä. Kolmannen ja neljännen sukupolven amerikansuomalaiset ovat assimiloituneet amerikkalaiseen valtakulttuuriin siinä mielessä, että he ovat kuin kuka tahansa amerikkalainen jokapäiväisessä elämässään. Kuitenkin monilla amerikansuomalaisilla on symbolinen yhteys suomalaiseen kulttuuriperintöönsä ja he haluavat ylläpitää tätä yhteyttä liittämällä suomalaisia kulttuuripiirteitä osaksi elämäänsä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Anni Arvio, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.