University of Oulu

Yrittäjyyskasvatus opetussuunnitelmissa varhaiskasvatuksesta esi- ja alkuopetukseen

Saved in:
Author: Jaakkola, Linda1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 34
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905031580
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Jaakkola, 2019
Publish Date: 2019-05-09
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän tutkimuksen tavoitteena on luoda katsaus yrittäjyyskasvatus käsitteen määrittelyyn kuvailevan kirjallisuuskatsauksen keinoin. Tutkimusaineistoon perehtymällä selvitän, miten yrittäjyyskasvatus ilmenee oppimissuunnitelmissa varhaiskasvatuksesta esi- ja alkuopetukseen. Käsitteen määrittely kirjallisuuden pohjalta mahdollistaa opetussuunnitelmien tarkastelun. Tutkielmassani määrittelen ensin yrittäjyyskasvatuksen käsitteet, yrittäjyys ja kasvatus. Tarkastelen tutkielmassa yrittäjyyskasvatuksen määritelmän kautta sitä, miten yrittäjyyskasvatus ilmenee pedagogisissa normatiivisissa asiakirjoissa, varhaiskasvatussuunnitelmassa, esiopetussuunnitelmassa sekä peruskoulun opetussuunnitelmassa 1–2 vuosiluokilla. Käsittelen myös kasvatuksen ja koulutuksen sekä opettajien roolia yrityskasvatuksen edistämisen näkökulmasta. Lopussa pohdin sitä, käsitetäänkö yrittäjyyskasvatus samoin varhaiskasvatuksessa ja esi- ja alkuopetuksessa. Tutkielmani olen rajannut esi- ja alkuopetusikäisiin, sillä tutkin erityisesti yrittäjyyskasvatuksen jatkumoa.

Yrittäjyyskasvatus määritellään tutkielmassa käsitteiden avulla kasvatuksen ja koulutuksen näkökulmasta. Erittelen myös tavoitteita, asenteita ja arvoja, jotka luovat yrittäjyyskasvatukselle edellytykset. Yrittäjyyskasvatus mielletään osaksi laaja-alaista osaamista ja oppimisalueita opetussuunnitelmissa, joten tarkastelen yrittäjyyttä myös laaja-alaisenosaamisen alueena. Yrittäjyyskasvatus on elinikäistä oppimista ja sen vuoksi se kattaa opetussuunnitelmissamme varhaiskasvatuksesta aina toisen asteen koulutukseen asti. Tutkien erityisesti sitä, onko yrittäjyys linjattu opetussuunnitelmiin niin, että sen jatkuvuus voidaan taata tavoitteellisesti.

Yrittäjyyskasvatuksen käsiteen määrittely osoittautui monitahoiseksi. Kasvatuksen ja koulutuksen näkökulmasta yrittäjämäisen asenteen edistäminen ja yrittäjyyskasvatus pitää sisällään sisäistä yrittäjyyttä. Toisessa tapauksessa puhutaan yrittäjämäisestä toiminnasta, jossa ulkoinen ja sisäinen yrittäjyys katsotaan muodostavan toisiaan täydentävän elinikäisen jatkumon. Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteeksi liitetään usein virheellisesti kuuluvan aina taloudellinen hyöty. Kirjallisessa aineistossa käsite miellettiin arvoiksi, asenteiksi ja toimintatavoiksi. Yrittäjyyskasvatuksen päätavoitteiden on näiden asenteiden välittäminen.

Eri käsitykset yrittäjyydestä ja sen sisältöalueista opettajien keskuudessa aiheuttavat haasteita yrittäjyyskasvatuksen tavoitteiden saavuttamisessa. Opetussuunnitelmat antavat raamit opetukselle, eikä yrittäjyyden määritelmää ole sisällytetty siihen. Sen vuoksi täydentävinä asiakirjoina Opetus- ja kulttuuriministeriö on linjannut Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivoja ja tavoitteita, joiden tarkoitus on tasata eroja yrittäjyyskasvatuksen sisältöalueiden ymmärtämisessä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Linda Jaakkola, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.