University of Oulu

Haastavasti käyttäytyvän lapsen tukeminen tunnekasvatuksen avulla varhaiskasvatuksessa

Saved in:
Author: Kestilä, Emma1; Kyyrönen, Marikka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 41
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905031589
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Kestilä; M. Kyyrönen, 2019
Publish Date: 2019-05-07
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkimuksen aiheena on, miten haastavasti käyttäytyvää lasta voidaan tukea tunnekasvatuksen avulla. Tutkimuksessa perehdytään myös siihen, mitä tunnekasvatus on varhaiskasvatuksessa ja miten sitä toteutetaan. Tutkimuksen keskeisiä käsitteitä ovat emotionaaliset ja sosiaaliset taidot, tunnekasvatus varhaiskasvatuksessa sekä haastava käyttäytyminen, mitkä määritellään teoreettisessa viitekehyksessä. Tutkimus on toteutettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksena, jossa aihetta tutkitaan aiemman kirjallisuuden ja tutkimuksen pohjalta.

Tutkimuskysymykset ovat seuraavat:

1. Mitä tunnekasvatus on varhaiskasvatuksessa?

2. Miten tunnekasvatuksen avulla voidaan tukea haastavasti käyttäytyvää lasta varhaiskasvatuksessa?

Tutkimuksen rakenne koostuu johdannosta, teoreettisesta viitekehyksestä, tutkimuskysymyksiin vastaamisesta, johtopäätöksistä sekä pohdinnasta. Teoreettisessa viitekehyksessä avataan tutkimuksen keskeisiä käsitteitä ja teorioita. Teoreettisen viitekehyksen jälkeen tutkimuskysymyksiin vastataan lähdekirjallisuuden ja aikaisempien tutkimusten pohjalta. Johtopäätöksissä esitellään tutkimustulokset. Pohdinnassa käydään läpi tutkimusta kokonaisuutena sekä pohditaan lyhyesti jatkotutkimus mahdollisuuksia.

Tutkimustuloksissa huomattiin, että tunne- ja sosiaalisia taitoja tukevat interventiot ja ohjelmat vähensivät haastavaa käyttäytymistä. Myös lapsen paremmat itsesäätelytaidot olivat yhteydessä vähäisempään määrään haastavaa käyttäytymistä. Tämän kautta tutkimuksessa korostui tunnetaitojen harjoittelun tärkeys jo varhaisessa vaiheessa, sillä tunnetaidot alkavat kehittyä jo varhaislapsuudessa. Tutkimuksessa nousi ilmi, että vaikka haastavasti käyttäytyvää lasta voidaan tukea tunnekasvatuksen avulla, ei siihen ole vielä olemassa konkreettisia tukimenetelmiä.

Abstract

This bachelor’s thesis focuses on supporting children’s challenging behaviour with emotional education in early childhood education. This research also familiarizes with what emotional education in early childhood education is and how emotional education is put into practice in early childhood education. The key concepts in this thesis are emotional and social skills, emotional education in early childhood education, and challenging behaviour. All of these concepts are defined in a theoretical framework. This study was conducted as a descriptive literature review, which is based on previous research and literature based on this subject.

The research questions are the following:

1. What is emotional education in early childhood education?

2. How to support children’s challenging behaviour with emotional education in early childhood education?

This research’s structure consists of introduction, theoretical framework, answering to research questions, conclusions, and consideration.

The results of this study pointed out that interventions and programs that support children’s emotional and social skills reduced challenging behaviour. Children’s advanced self-regulation skills were also linked to lesser challenging behaviour. These findings highlighted the importance of early practice of emotional skills, which is important also because emotional skills start developing in early childhood. Although challenging behaviour can be supported with emotional education, specific forms of support do not exist yet.

see all

Subjects:
Copyright information: © Emma Kestilä; Marikka Kyyrönen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.