University of Oulu

Projektien riskien ja epävarmuuden hallinta

Saved in:
Author: Suomela, Mikko1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 32
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905041596
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Suomela, 2019
Publish Date: 2019-05-09
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Nykyisin mediassa paljon huomiota ovat saaneet projektien epäonnistumiset, mikä antoi loistavan kipinän lähteä tutkimaan projektien riskien ja epävarmuuden hallintaa. Projektit ovat uniikkeja kokonaisuuksia, joilla on selkä aloitus ja lopetus. Projekteja mitataan kolmesta näkökulmasta, joita ovat kustannukset, aikataulu ja suorituskyky. Projektit ovat saaneet huomiota mediassa erityisesti niiden aikataulullisista ja kustannuksellisista syistä. Riskit ja epävarmuus on läsnä kaikissa projekteissa, joten riskienhallinta on keskeistä projektin onnistumisen kannalta. Riskit ja epävarmuus liittyvän toisiinsa, mutta termeillä on kuitenkin eri merkitykset.

Tässä työssä tutkitaan projektien riskienhallintaa olemassa olevan kirjallisuuskatsauksen perusteella. Perusteellisella kirjallisuuden tutkimisella halutaan saada kattava näkemys erityisesti riskienhallinnan sisällöstä. Työssä halutaan selvittää syitä miksi projektit epäonnistuvat ja mitä sisältää onnistunut projekti. Tässä kandidaatin työssä erityisesti halutaan kirjallisuuskatsauksen perusteella löytää tekijöitä, mistä onnistuneet projektit koostuvat. Riskienhallinta prosessi sisältää useita eri vaiheita, joihin tässä työssä syvennytään. Työssä aluksi selvitetään kirjallisuuden perusteella projektiin liittyviä käsitteitä, joiden pohjalta syvennytään projektien riskienhallintaan.

Työssä halutaan avata tekijöitä, jotka tulee huomioida projektienhallinnassa ja projektin riskien ja epävarmuuden hallinnassa. Työllä on erityinen merkitys kirjoittajan näkökulmasta, koska työllä halutaan saada näkemystä projekteista, niiden hallinnasta ja projektien riskienhallinnasta. Työssä metodina on käytetty kirjallisuuden tutkimusta. Tietoa on etsitty työhön aiheeseen liittyvästä kirjallisuudesta, journaaleista ja internetistä julkaistuja aiheeseen liittyviä tieteellisiä artikkeleita. Työn tavoitteena on kirjallisuuskatsauksen perusteella saada kokonaiskuva mitä projektit sisältävät ja mistä koostuu projektin riskien ja epävarmuuden hallinta. Työn lopussa yhteenvedossa esitellään työn keskeisimmät tulokset.

Onnistuneessa projektissa yrityksen johto antaa riittävän tuen ja resurssit projektin suorittamiseen. Organisaation vahva laadullinen toimintakulttuuri ja yrityksen laaja koulutus riskienhallintaa antaa loistavan pohjan yrityksille toteuttaa projekteja onnistuneesti. Jokaiselle projektille muodostuu omalainen riskienhallinta prosessi, jonka keskeisimpiä vaiheet ovat riskienhallinnan suunnittelun, riskien tunnistamisen, kvalitatiivisen- ja kvantitatiivisen analyysin, riskien reagointi suunnitelman ja riskien seurannan.

Managing risk and uncertainty in project

Abstract

Nowadays projects have got lots of media attention due to project failures. Projects are unique set of events, which have clear start and end. Especially projects have problems with their costs and schedule. Projects can be measured by time, costs and quality point of view. Risk and uncertainty are involved in every project, so risk management is key operation t in terms of project success. It’s key to understand the terms risk and uncertainty do not mean the same thing but are link to each other.

Project’s risk management is investigated in this thesis by using existing literature. This thesis is looking answer for questions; what are the reasons for project failure and what are the characteristics of successful project? Risk management includes many different phases and this thesis objective is to explore the phases of risk management in the project. In the beginning, this thesis expands the literature theories around the project, followed by investigation about project’s risk management.

Objective of this thesis is to recognize factors to consider in project management and project risk management. This thesis has significant meaning for the researcher to expand the knowledge about project management. Risk management is the subject of the work, because risk management is key operation in every industry area. Literature review gives profound view about the theories used in project management and project risk management.

The final phase of this thesis is conclusion, which highlights the main points of the thesis. Conclusion provides information about the main factors around projects, features of successful project and main causes of project failure. Project risk management process made by PMBOK is presented in this thesis.

Project success is result of firm’s support and enough resources given for project. Firm’s strong quality culture and extensive quality training give better premise for project execution. Every project has own risk management process, which main phases are risk planning, risk recognition, quality and qualitative analyze, risk reaction and risk control.

see all

Subjects:
Copyright information: © Mikko Suomela, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.