University of Oulu

Euroopan unionin ulkopoliittiset yhteistyöinstrumentit : esimerkkinä pohjoinen ulottuvuus

Saved in:
Author: Järvinen, Pauliina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 30
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905041599
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Järvinen, 2019
Publish Date: 2019-05-09
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Euroopan unionilla (EU) on tavoitteena luoda ympärilleen stabiileista ja hyvinvoivista maista koostuva kehä, jonka alueella EU voi tehokkaasti levittää omia arvojaan. Näitä arvoja ovat muun muassa demokratia ja tasa-arvoa. Tätä kehää luodaan muun muassa erilaisten kumppanuuksien ja naapuruuspolitiikan avulla, jotka ovat keskeisiä EU:n ulkopolitiikan toimintamuotoja. Molempien menetelmien tavoitteena on lisätä monitasoista vuorovaikutusta, josta kumpikin yhteistyön osapuoli hyötyy. Tutkielmassani esittelen EU:n pohjoisen ulottuvuuden yhteistyöhanketta, jossa päätoimijoina ovat EU:n lisäksi Norja, Venäjä ja Islanti. Alueiden välinen yhteistyö tapahtuu pääasiassa neljän kumppanuusmenetelmän kautta, joita ovat ympäristö- sosiaali- ja terveys-, liikenne- ja logistiikka- sekä kulttuurikumppanuus. Näiden lisäksi yhteistyötä toteutetaan pohjoisen ulottuvuuden instituutin, sekä pohjoisen ulottuvuuden yrittäjäneuvoston kautta.

Pohjoinen ulottuvuus on poikkeuksellinen EU:n naapurialueisiin kohdistuva ulkopoliittinen hanke, sillä sen toimijat ovat keskenään tasavertaisessa asemassa. Yleensä EU pyrkii ajamaan kumppanuuksien ja naapuruuspolitiikan avulla omia arvojaan. Esimerkiksi naapuruuspolitiikan kohdealueiden kanssa jaetaan kaikki muut EU:n asiat paitsi instituutiot, ja naapurialueita pyritään samankaltaistamaan EU:n kanssa mahdollisimman pitkälle ilman, että niille tarjotaan EU:n jäsenyyttä. Pohjoisella ulottuvuudella EU:n omien arvojen ajaminen ei kuitenkaan ole keskiössä, vaan kaikilla toimijoilla on tasavertainen mahdollisuus vaikuttaa yhteistyöhön. Varsinkin Venäjän mukanaolo on keskeistä, sillä pohjoinen ulottuvuus on EU:n ja Venäjän välisen neljän yhteisen talousalueen alueellinen toimeenpanija. Tutkielmani tavoitteena on selvittää, millaista ulkopolitiikkaa EU toteuttaa tutkimusalueella, ja miksi alue on saanut poikkeuksellisen aseman EU:n ulkopolitiikassa. Tutkielma on toteutettu kirjallisuuskatsauksena.

see all

Subjects:
Copyright information: © Pauliina Järvinen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.