University of Oulu

Sosiaalisen kompetenssin ja sosiaalisen statuksen yhteys lasten vertaissuhteissa

Saved in:
Author: Lindholm, Reetta1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 35
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905041602
Language: Finnish
Published: Oulu : R. Lindholm, 2019
Publish Date: 2019-05-09
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatintutkielman tarkoituksena on selvittää narratiivisen kirjallisuuskatsauksen menetelmin, mitä sosiaalinen kompetenssi tarkoittaa ja miten se on yhteydessä lapsen sosiaalisen statukseen vertaisryhmässä. Lisäksi tutkielmassa tuodaan esille joitakin tapoja, miten sosiaalista kompetenssia on mahdollista kehittää kouluympäristössä. Lapset viettävät kouluiässä paljon aikaa vertaisryhmissä ja muodostavat vertaissuhteita. Rakentava vuorovaikutus edellyttää sosiaalisten taitojen hallitsemista. Opettajien tuleekin tukea koulussa lasten sosiaalista kehitystä. Tämän tutkielman avulla saadaan yleiskäsitys siitä, mitä sosiaalinen kompetenssi tarkoittaa, mikä mahdollistaa sosiaalisen kehityksen tukemisen. Sosiaalisen statuksen ja sosiaalisen kompetenssin välisen yhteyden ymmärtäminen voi auttaa opettajaa suuntaamaan enemmän tukea torjutussa asemassa olevien oppilaiden sosiaaliseen kehitykseen.

Sosiaalinen kompetenssi eli sosiaalinen pätevyys on laaja käsite ja se voidaan määritellä yleisesti toimintana, jonka avulla ihmisen on mahdollista saavuttaa omia tavoitteitaan niin, että myönteiset vuorovaikutussuhteet muihin ihmisiin säilyvät. Sosiaalinen kompetenssi voidaan jakaa moniin eri osa-alueisiin, jotka eivät ole toisistaan irrallisia vaan ne vaikuttavat toinen toisiinsa. Näitä osa-alueita ovat esimerkiksi sosiaaliset, sosiokognitiiviset sekä sosioemotionaaliset taidot. Sosiaaliset taidot ovat käyttäytymiseen liittyviä opittuja taitoja, joihin sosiokognitiiviset ja sosioemotionaaliset taidot vaikuttavat.

Hyvät sosiaaliset taidot ovat vahvasti yhteydessä lapsen sosiaaliseen statukseen vertaisryhmässä. Suosituilla lapsilla nähdään olevan hyvät sosiaaliset taidot ja torjutuilla lapsilla puolestaan on niissä puutteita. Vertaissuhteet kehittävät myös sosiaalista kompetenssia ja torjutuilla lapsilla ei ole usein yhtä paljon mahdollisuuksia harjoitella sosiaalisia taitoja kuin muilla lapsilla. Mikäli lapsen statusta pyritään parantamaan, tulee interventioiden keskittyä lapsen sosiaalisen kompetenssin kehittämisen lisäksi ryhmän muiden lasten odotuksiin ja asenteisiin kyseistä lasta kohtaan.

see all

Subjects:
Copyright information: © Reetta Lindholm, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.