University of Oulu

Musiikin integrointi alkuopetuksessa

Saved in:
Author: Kröger, Anniina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 39
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905041606
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Kröger, 2019
Publish Date: 2019-05-09
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää, mitä musiikin integrointi on ja mitä positiivisia vaikutuksia sillä on oppimiseen. Tutkielma on rajattu koskemaan alkuopetusta eli alakoulun ensimmäistä ja toista opetusluokkaa. Päädyin aiheeseen oman kiinnostuksen pohjalta. Integroiva ja eheyttävä opetus ovat nousseet myös Opetushallituksen laatimassa Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) tärkeäksi osaksi koulussa työskentelyä. Käytetty metodi on kirjallisuuskatsaus, jolloin aihetta tutkitaan aikaisemman kirjallisuuden pohjalta. Kirjallisuus on pääosin kasvatustieteellisiä artikkeleita ja tutkimuksia.

Tässä tutkielmassa tarkastellaan, mitä musiikinopetus on ja mitä tavoitteita ja sisältöjä siihen liittyy. Musiikinopetuksen tärkein tehtävä on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua sekä tutustuttaa oppilaita musiikin maailmaan. Koulun musiikinopetuksen tulee pohjautua toimintaan ja sen tavoitteena on tukea jokaisen oppilaan musiikillista kasvua taitotasosta riippumatta. Musiikinopetuksen tulee innostaa oppilaita elinikäiseen aktiivisuuteen harrastaa musiikkia.

Integrointi tarkoittaa eri asioiden sulautumista yhteen, jolloin ne muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. Integroivassa opetuksessa oppiainerajat ylittyvät ja sen tarkoituksena on eheyttää opetusta. Integroiva opetus tukee opetettavan asian laajempaa ja syvempää ymmärrystä. Oppiainerajat ylittävässä opetuksessa kokonaisuus korostuu, jolloin oppilaan niin tiedolliset kuin taidolliset kyvyt ovat kokonaisvaltaisemmin käytössä ja oppilas pääsee lähemmäs todellisuutta. Integroiva opetus voidaan jakaa horisontaaliseen ja vertikaaliseen integrointiin.

Tutkielmassa tuodaan yhteen musiikinopetus sekä integrointi. Musiikin integroinnin osa-alueiden ja hyötyjen lisäksi tuodaan esille muutamia käytännön esimerkkejä etenkin musiikin sekä äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen välisestä integroinnista alkuopetuksessa. Musiikin integroinnilla on useita hyötyjä. Musiikkia integroidaan muiden oppiaineiden tukemisen ja elävöittämisen takia. Musiikin käyttö on oppilaita motivoivaa ja se tuo tutun ja turvallisen ympäristön opetella uusia asioita. Musiikin integrointi lisää myös kouluviihtyvyyttä, koska sen avulla voidaan vaikuttaa oppimisympäristön tunnelmaan merkittävästi. Musiikilla on tärkeä asema sekä koulun juhlakulttuurin luomisessa että koulun arjessa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Anniina Kröger, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.