University of Oulu

Lasten vuorovaikutustaitojen kehittyminen ja kehittymisen tukeminen koulussa

Saved in:
Author: Paavola, Josefina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 30
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905071618
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Paavola, 2019
Publish Date: 2019-05-09
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän tutkielman tavoitteena oli avata vuorovaikutustaitojen kehittymistä vauvaiästä aina kouluikään saakka, ja tuoda esille opettajan mahdollisuuksia tukea vuorovaikutustaitojen kehittymistä koulussa. Tutkimuksessa vastaan kahteen kysymykseen: 1. Miten lapsen vuorovaikutustaidot kehittyvät? 2. Mitkä ovat opettajan keinot tukea vuorovaikutustaitojen kehitystä koulussa? Tutkielmassa perehdytään sikiöajan ja vastasyntyneen lapsen, alle kouluikäisen lapsen sekä kouluikäisen lapsen vuorovaikutustaitojen kehittymiseen. Lisäksi tutkielmassa on perehdytty miten opettajan malli, temperamenttitietoisuus, koulun kulttuuri sekä erilaiset vuorovaikutustaitojen opettamiseen liittyvät ohjelmat tukevat oppilaan vuorovaikutustaitojen kehittymistä. Tutkielma on toteutettu narratiivisena kirjallisuuskatsauksena, joka on antanut mahdollisuuden perehtyä tutkimusaiheeseen laajasti eri tieteellisiä lähteitä hyödyntäen.

Vuorovaikutustaidot sekä siihen vaikuttavat temperamenttipiirteet kehittyvät jo sikiöaikana. Vastasyntynyt lapsi kykenee ylläpitämään vuorovaikutustilanteita vanhempiensa kanssa. Kiintymyssuhde on merkityksellinen vuorovaikutustaitojen kehittymisessä. Lapsi, joka saa vastakaikua omiin tunteisiinsa kiintymyssuhteessa, oppii tunteiden säätelyä, joka on yhteydessä myös vuorovaikutustaitojen kehittymiseen. Huomiotta jääminen voi vaikuttaa pitkäaikaisesti lapsen psykologiseen kehitykseen. Alle kouluiässä vertaissuhteiden merkitys vuorovaikutustaitojen kehittymisessä alkaa nousta esille. Leikki on yksi tärkeimmistä vuorovaikutustaitojen harjoittelumahdollisuuksista ja myöhemmin kouluiässä vertaissuhteissa saatu palaute on merkityksellinen lapsen sosiaalisen kehityksen kannalta.

Opettajan mahdollisuudet tukea vuorovaikutuksen kehitystä tukeutuvat hänen ammattitaitoonsa kohdata erilaiset oppijat. Mallioppiminen on yksi merkittävimmistä tavoista, joilla lapset harjoittelevat sosiaalisissa tilanteissa toimimista. Myös opettajan temperamenttitietoisuus on tärkeä tekijä, kun tarkastellaan opettajan mahdollisuuksia tukea kehittymistä. Ammattitaito edellyttää, että opettaja kykenee huomioimaan erilaiset temperamentit suunnitellessaan opetusta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Josefina Paavola, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.