University of Oulu

Disney-elokuvat tunnekasvatuksen apuna

Saved in:
Author: Kettunen, Eveliina1; Kurki, Iida-Maria1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 47
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905071623
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Kettunen; I.-M. Kurki, 2019
Publish Date: 2019-05-07
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tunteet ovat osa kokonaisvaltaista hyvinvointia, joten niiden ymmärtäminen ovat merkittävä taito oppia jo lapsuudessa. Tunteiden oikeanlainen tunnistaminen, nimeäminen ja hyväksyminen lapsena auttavat tunteiden kohtaamista aikuisena. Uudessa varhaiskasvatussuunnitelmassa painotetaan aikaisempaa enemmän tunnekasvatuksen merkitystä.

Tutkimuksemme tarkoituksena oli ensimmäisen tutkimuskysymyksen avulla selvittää Disney-elokuvien mahdollisuutta osaksi monipuolista tunnekasvatusta. Näin pyrimme tuomaan uutta näkökulmaa tunnekasvatuksen toteuttamiseen. Toinen tutkimuskysymys johdatteli meitä etsimään Disney-elokuvissa esiintyviä tunteiden ilmaisun tehokeinoja. Tämä edesauttoi löytämään kolmanteen tutkimuskysymykseen “Miten tunnekarttojen tunnekohdat näkyvät Disney-elokuvien hahmojen tunteiden ilmaisussa?” vastauksia.

Tutkimus on toteutettu laadullisena elokuva-analyysinä, jonka tarkastelun näkökulmana on rakenneanalyysi. Tässä empiirisessä tutkimuksessa olemme vertailleet tunnekarttoja ja Disney-elokuvissa esiintyvää hahmojen tunteiden ilmaisua. Yhdeksi kriittiseksi kohdaksi tutkimuksessamme nousi sen luotettavuus, sillä olemme suorittaneet analysoinnin kahdestaan. Käytimme kuitenkin analyysin tukena monipuolista lähdekirjallisuutta. Yleistettävyyttä tuli myös pohtia kriittisesti pienen otoskoon johdosta. Tutkimuksemme kattoi kolme Walt Disney Picturesin suosituinta elokuvaa.

Tutkimus osoitti, että Disney-elokuvia voidaan käyttää materiaalina tunnekasvatukseen, esimerkiksi hyödyntämällä elokuvien musiikkia. Elokuvien avulla voidaan käsitellä haastaviakin tunteita, turvallisen etäältä. Disney-elokuvista löytyi yhtäläisyyksiä tunnekarttojen kanssa, mikä antoi merkityksen elokuvien hahmojen tunteiden ilmaisuun ja samalla myös näkökulmaa tunnekasvatuksen toteutukseen. Nämä voivat helpottaa lapsen omien tunteiden tunnistamista.

Jatkotutkimuksena pohdimme empiiristä tutkimusta lasten näkökulmasta. Lapset voivat kokea tunteita eri tavalla kuin aikuiset, joten tällöin lasten ääni saataisiin kuuluviin. Tunnekasvatuksen lisäksi tutkimukseen voisi ottaa esimerkiksi suvaitsevaisuuskasvatuksen näkökulman.

Disney movies supporting emotional education

Abstract

Emotions are part of holistic well-being, so handling and understanding them are important skills to learn in childhood. Proper identification, naming, and acceptance of feelings as a child will help you to confront emotions as adults. The new Early Childhood Education Plan emphasizes the importance of emotional education.

The purpose of our first research question was to investigate the possibility of Disney films becoming a part of versatile emotional education. By this we strive to bring a new perspective to the realization of emotional education. The second research question led us to seek out the powerful means of expressing emotion in Disney movies. This helped us to find the answers to the third research question, "How do emotional points in bodily maps of emotions appear in the expressions of emotions of characters in Disney films?"

The research has been carried out as a qualitative film analysis, the analysis of which is based on structural analysis. In this empirical study, we have compared emotional maps and the expression of emotions in characters in Disney movies. One of the critical points in our research was its reliability because we have carried out the analysis on our own. However, we used versatile source literature to support the analysis. Publicity also had to be critically considered due to the small sample size. Our research covered three of Walt Disney Pictures’ most popular films.

The research showed that Disney films could be used as material for emotional education, for example, by using movie music. Movies can handle challenging emotions safely from a distance. Disney movies found similarities with the bodily maps of emotions, which gave meaning to the expression of the emotions of the movie characters and at the same time the perspective of emotional education. These can help identify the child’s feelings.

As a follow-up study, we consider empirical research from a child’s perspective. Children can experience feelings differently from adults, so the voice of the children can be heard. In addition to emotional education the perspective of tolerance education could be taken into consideration.

see all

Subjects:
Copyright information: © Eveliina Kettunen; Iida-Maria Kurki, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.