University of Oulu

Mikroyritysten digimuutoksen haasteet Pohjois-Suomessa

Saved in:
Author: Kukkonen, Serena1; Rantasuomela, Jenni1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Marketing, Marketing
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.3 MB)
Pages: 131
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905081644
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Kukkonen; J. Rantasuomela, 2019
Publish Date: 2019-05-09
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Koivumäki, Timo
Reviewer: Koivumäki, Timo
Ulkuniemi, Pauliina
Description:

Tiivistelmä

Digitalisaatio on nopeasti muuttuva globaali megatrendi, joka vaikuttaa laajasti koko yhteiskuntaan sekä organisaatioiden liiketoimintaan. Digitalisaation myötä liiketoimintamallit muuttuvat tai jopa korvautuvat kokonaan uusilla. Suomalaisista yrityksistä osa on digitaalisten teknologioiden hyödyntäjinä maailman kärkeä, mutta suuri osa suomalaisista yrityksistä on vaarassa jäädä nopean digitalisoitumisen jalkoihin. Suomen yrityskannasta yli 90 prosenttia on mikroyrityksiä. Tästä syystä mikroyritysten digimuutosta on tärkeä ymmärtää, sekä kartoittaa juuri mikroyritysten kohtaamia haasteita digitalisoituvassa yhteiskunnassa.

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaiset tekijät voivat edesauttaa mikroyritysten digimuutosta. Tavoitteeseen päästään selvittämällä mikroyrityksen digimuutokseen vaikuttavat tekijät ja kartoittamalla, millaisia haasteita kuluttajapalveluita tarjoavat mikroyritykset kohtaavat digimuutoksessaan. Tutkimus toteutetaan toimeksiantona Oulun Yliopistolle ja VTT:lle osana DigiLeap -tutkimusprojektia. Tutkimus toteutetaan laadullisena tutkimuksena ja tutkimuksen empiirinen aineisto kerätään teemahaastatteluilla. Haastatteluilla pyritään selvittämään mikroyritysten digimuutoksen vaikuttimia yrittäjän näkökulmasta, sekä yrittäjien kokemuksia ja mielipiteitä digimuutoksesta ja digitaalisista teknologioista.

Tutkimuksen tulosten perusteella mikroyrityksen digimuutoksen vaikuttimet voidaan jakaa sisäisiin ja ulkoisiin vaikuttimiin. Sisäisiä vaikuttimia ovat yrittäjäomistajan vaikutus, organisaation piirteet ja organisaation resurssit. Ulkoisia vaikuttimia ovat kilpailu, asiakkaat ja sosiaalinen konteksti, yhteistyökumppanit ja ulkoiset palveluntarjoajat sekä valtio ja säädösympäristö. Tulosten perusteella mikroyrityksen digimuutoksen ajureita ovat strategisuus ja pitkän aikavälin tavoitteet, kyvykkyyksien ja liiketoimintaosaamisen kehittäminen sekä positiivinen asenne digimuutosta ja digitaalisia teknologioita kohtaan. Mikroyritysten digimuutosta edesauttaa myös organisaation ulkopuolelta tuleva paine. Digimuutoksen ajureina voidaan pitää viranomaispalvelujen digimuutosta, laajoja verkostoja, tiivistä yhteistyötä yhteistyökumppanien välillä sekä sosiaalisen kontekstin aikaansaamaa positiivista vaikutusta. Lisäksi muuttuvien kuluttajatottumusten huomioiminen ja epävakaa markkina-asema voivat toimia digimuutosta edistävinä tekijöinä.

Tutkimus hyödyttää niin mikroyrityksiä kuin mikroyritysten sidosryhmiäkin. Mikroyrityksille tutkimus tarjoaa hyödyllistä tietoa siitä, millaiset tekijät auttavat niitä selviytymään muuttuvassa digitaalisessa toimintaympäristössä. Viitekehys muodostaa kuvan Suomen mikroyrityskentästä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Serena Kukkonen; Jenni Rantasuomela, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.