University of Oulu

Kaivosyrityksen yhteiskuntavastuu ja rooli alueen kehittämisessä : tapauksena Hannukaisen kaivoshanke

Saved in:
Author: Lempiäinen, Sanni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Geography
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 94
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905081652
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Lempiäinen, 2019
Publish Date: 2019-05-09
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kivelä, Satu
Sirviö, Heikki
Reviewer: Kivelä, Satu
Sirviö, Heikki
Description:

Tiivistelmä

Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan kaivosyrityksen yhteiskuntavastuuta sekä sen roolia alueen kehittämisessä. Tutkimuskohteena on Kolariin suunnitteilla oleva Hannukaisen kaivoshanke. Kyseinen hanke on valikoitunut tämän tutkielman tarkasteltavaksi kohteeksi, sillä se on mielenkiintoinen monella tapaa. Kyseessä on Kolarilaisen yrityksen hanke, ja se on jakanut hyvin selkeästi mielipiteitä alueella. Täten tutkielman tarkoituksena on tarkastella, kuinka kaivosyrityksen yhteiskuntavastuu määritellään niin teorian, kaivosyrityksen kuin kaivoshankkeen eri osapuolien näkökulmasta. Tarkoituksena on myös tarkastella kaivosyrityksen roolia alueen kehittämisessä, sillä kaivosyritys on merkittävä osa yhteiskuntaa sen ympäristöllisten ja aluetaloudellisten vaikutusten laajuuden vuoksi. On myös mielenkiintoista tutkia vastuullisuutta aikanäkökulmasta, eli näkevätkö ne, joiden mielestä hanke on tarpeellinen, ja ne, joiden mielestä ei ole, vastuullisuuden päättymisen erilaisena.

Tutkielma noudattaa kvalitatiivista eli laadullista tutkimusmenetelmää, joka noudattaa tapaustutkimuksellista otetta ja teoriaohjaavaa sisällönanalyysia. Edellä esitetyt tavoitteet pyrittiin saavuttamaan haastattelemalla Hannukaisen kaivoshankkeen eri osapuolia, poimimalla haastatteluista keskeisimmät havainnot sekä yhdistämällä kyseiset havainnot teoreettiseen viitekehykseen. Yhteensä seitsemän haastattelua toteutettiin viiden viikon aikana keväällä 2018. Kyseisistä haastatteluista yhdessä oli haastateltavana kaksi henkilöä, lopuissa aina yksi henkilö.

Tutkielman tutkimustulosten mukaan haastateltavien määritelmät vastaavat osin teoriaosuuden määritelmää yhteiskuntavastuusta sekä kaivosyrityksen sidosryhmistä. Vastausten perusteella voidaan todeta, että kaivosyrityksen vastuullisuudessa on erityistä ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun korostaminen. Toisin sanoen puhuttaessa kaivosyrityksen yhteiskuntavastuullisuudesta, voidaan tämän tutkielman perusteella todeta, että ympäristövastuun tärkeys muodostuu erityisen tärkeäksi, jopa enemmän kuin taloudellinen vastuu. Tutkielmasta myös selviää, että kaivosyrityksen rooli alueen kehittämisessä on erityisesti aluetaloudellinen, mutta myös sosiaalisten vaikutusten kautta kaivosyrityksen tehtävänä on lisätä paikallisten hyvinvointia. Lisäksi voidaan päätellä suhtautumisen hankkeeseen vaikuttavan siihen, nähdäänkö kaivosyrityksen rooli myönteisenä vai kielteisenä. Empiirisen aineisto perusteella kanta hankkeeseen vaikuttaa selvästi siihen, nähdäänkö kaivosluvassa määritelty vastuun päättyminen riittävän pitkänä aikana.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sanni Lempiäinen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.