University of Oulu

Kätilöopiskelijoiden kokemuksia kliinisestä harjoittelusta

Saved in:
Author: Lithovius, Eevaleena1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 32
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905081657
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Lithovius, 2019
Publish Date: 2019-05-09
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena oli kuvata, millaisia kokemuksia kätilöopiskelijoilla on kliinisestä harjoittelusta kätilöopintojen aikana. Tavoitteena oli saada lisää tietoa kliinisen harjoitteluun liittyvistä kätilöopiskelijoiden kokemuksista sekä lisätä ymmärrystä kätilöopiskelijan näkökulmasta ja näin kehittää toimintaympäristöjä sekä opiskelijaohjausta kohti opiskelijamyönteistä ilmapiiriä.

Tutkielma toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Kirjallisuuskatsauksen tiedonhaku tehtiin tammi–helmikuussa 2019. Tietokannoiksi valittiin kotimainen Medic, sekä kansainväliset Cinahl (EBSCO), PubMed ja Scopus. Ennalta määriteltyjen sisäänotto- ja poissulkukriteerien perusteella lopulliseksi aineistoksi valikoitui 4 kansainvälistä ja englanninkielistä alkuperäisartikkelia sekä 1 kansainvälinen ja englanninkielinen kirjallisuuskatsaus. Kaikki artikkelit on julkaistu vertaisarvioidussa lehdessä vuosina 2015–2018. Aineisto analysoitiin kuvailevan luokittelun menetelmän mukaisesti.

Tutkielman keskeisinä tuloksina nousi esille, että saavuttaakseen optimaalisen oppimistuloksen kliinisen harjoittelun aikana, kätilöopiskelijan on tunnettava yhteenkuuluvuutta työyhteisössä ja pystyttävä sopeutumaan työyhteisössä vallitsevaan työskentelykulttuuriin. Kätilöopiskelijoiden yhteenkuuluvuuden tunnetta työyhteisössä lisäsi työyhteisön opiskelijamyönteinen ilmapiiri ja vastaavasti yhteenkuuluvuuden tunnetta heikensi työyhteisön opiskelijavastainen ilmapiiri.

Keskeisenä tuloksena tutkielmassa kävi myös ilmi, että kätilöopiskelijat kokevat positiivisen ja kannustavan opiskelija–ohjaajasuhteen tärkeäksi tekijäksi kliinisen harjoittelun onnistumisen kannalta. Opiskelijaohjaukseen motivoituneen ohjaajan koetaan olevan avainasemassa onnistuneen oppimiskokemuksen saavuttamiseksi kliinisessä harjoittelussa. Kätilöopiskelijat pitävät kliinisiä harjoitteluja arvokkaina kokemuksina kätilön ammattiin kasvamisen ja ammatti-identiteetin kehittymisen kannalta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Eevaleena Lithovius, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.