University of Oulu

Lähiluonto alakoulun oppimisympäristönä

Saved in:
Author: Niskanen, Jenni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.6 MB)
Pages: 62
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905111721
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Niskanen, 2019
Publish Date: 2019-05-14
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Harmoinen, Sari
Reviewer: Harmoinen, Sari
Timonen, Laura
Description:

Tiivistelmä

Tämän tutkimuksen tarkoitus oli selvittää, miten usein ja missä eri oppiaineissa alakoulun opettajat käyttävät koulunsa lähiluontoa oppimisympäristönä. Lisäksi selvitettiin, miten opetusmenetelmät ja opettajan ja oppilaan rooli eroavat, kun opiskellaan luokkahuoneen sijasta lähiluonnossa sekä millaisia hyötyjä ja haasteita ulkona lähiluonnossa tapahtuvaan opetukseen liittyy.

Tutkimus toteutettiin alakoulun opettajille suunnatulla Internet-kyselyllä käyttämällä Webropol 3.0 ohjelmaa. Aineisto kerättiin elo-syyskuussa 2018 jakamalla kyselyn nettilinkkiä sähköpostitse Oulun kaupungin alakoulun opettajille sekä Facebookissa Alakoulun aarreaitta, Ulko-opet ry ryhmiin sekä #ULKOLUOKKA ja Ympäristö-ja luontokasvatus -sivuille. Kyselystä saatua aineistoa analysoitiin tilastollisesti kuvaavin menetelmin sekä laadullisesti aineistoa teemoittelemalla.

Tutkimukseen vastanneista opettajista lähes kaikki käyttivät lähiluontoa oppimisympäristönä vähintään kerran kuukaudessa. Lähiluonnossa opiskeltiin ahkerimmin ympäristöoppia, liikuntaa, kuvataidetta ja matematiikkaa. Opettajat kokivat, että lähiluonnossa voi oppia samoja asioita kuin luokkahuoneessa, mutta vastauksissa korostuivat luontoon liittyvien tietojen oppiminen. Opetuksen suunnitteluun opettajat olivat löytäneet valmista oppimateriaalia enimmäkseen internetistä ja jonkun verran kirjallisuudesta. Lähiluonnossa käytettiin toiminnallisia ja tutkimuksellisia työtapoja ja lisäksi hyödynnettiin TVT-laitteita, jolloin oppilaan rooli nähtiin aktiivisena ja opettajan rooli enemmän ohjaavana kuin luokkahuoneessa. Tämän tutkimuksen mukaan lähiluonnossa opiskelu vaikuttaa oppilaan mielen hyvinvointiin, lisää fyysistä aktiivisuutta, kehittää sosiaalisia taitoja, motivoi oppimaan ja vahvistaa luontosuhdetta. Merkittävimmät haasteet liittyivät ennakkovalmisteluihin, ryhmänhallintaan, säähän ja ajankäyttöön. Lähiluonnossa tapahtuva opetus vaatii totuttelua niin opettajalta kuin oppilailta. Kun toimintamallit ja yhteiset säännöt ovat selvillä, opetuksen järjestäminen lähiluonnossa helpottuu.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jenni Niskanen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.