University of Oulu

Sisarussuhteen merkitys koulumenestyksessä

Saved in:
Author: Heikkinen, Annukka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 35
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905111730
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Heikkinen, 2019
Publish Date: 2019-05-14
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Koulumenestys on edelleen hyvin keskusteltu aihe ja PISA- tutkimusten kautta sitä pyritään mittaamaan yhä vuodesta toiseen. Menestys ja suoriutuminen ovat jatkuvasti ajankohtaisia aiheita yhteiskunnallisessa keskustelussa, jonka takia niiden tarkastelu on tärkeää. Yksi yksilön kasvuun ja kehitykseen merkittävästi vaikuttava tekijä on sisarussuhde ja sisarustutkimuksen kautta aihetta on tuotu esille myös yhteiskunnallisessa keskustelussa. Tämän kandidaatintutkielman tavoitteena onkin tarkastella sisarussuhteita ja niiden merkitystä yksilön koulumenestyksessä.

Kandidaatin tutkielmani pohjautuu tieteelliseen kirjallisuuteen, jonka pohjalta pyrin muodostamaan aiheesta kattavan kokonaisuuden. Tutkielmani tavoitteena on selvittää, miten sisaruus vaikuttaa yksilön toimintaan ja hänen kehitykseensä. Erityisesti haluan selvittää, miten sisaruus näyttäytyy koulumenestykseen vaikuttavana osatekijänä. Tarkastelen tutkielmassani kirjallisuutta pääosin sisaruustutkimuksen kentältä sivuten myös laajemmin perhetutkimusta.

Tässä tutkielmassa on tarkasteltu koulumenestykseen vaikuttavia tekijöitä erilaisten sisaruussuhteiden näkökulmasta. Keskeisimpänä tavoitteena tutkielmassa oli jäsentää ja kuvailla sisaruussuhteen yksilön kasvuun ja kehitykseen vaikuttavia tekijöitä niin psyko- fyysis- kuin sosiaalisestakin näkökulmasta ja tarkastella niiden yhteyttä koulumenestykseen. Erilaisten sisaruuteen vaikuttavien tekijöiden runsauden takia tutkielmassa pystyttiin keskittymään kuhunkin tekijään vain rajallisesti eikä näin ollen aiheen yksityiskohtainen tarkastelu ollut mahdollista. Tutkielma kuitenkin tarjoaa monipuolisesti uudenlaisia näkökulmia koulumenestykseen vaikuttavista tekijöistä. Keskeisimmäksi koulumenestykseen vaikuttavaksi sisarussuhteen tekijäksi nousee sisarussuhteen laadun merkitys. Kuitenkin myös syntymäjärjestyksellä ja ikäerolla voidaan ajatella olevan vaikutusta yksilön koulumenestyksessä. On kuitenkin otettava huomioon, ettei mikään sisaruustyyppi tai ominaisuus suoraan aiheuta hyvää tai huonoa menestystä koulussa, vaan koulussa menestyminen on monien tekijöiden summa ja sisaruus yksilön ominaisuutena on vain osa kokonaisuutta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Annukka Heikkinen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.