University of Oulu

ADHD:n ilmeneminen ja tukemisen menetelmät alle kouluikäisillä lapsilla

Saved in:
Author: Pruikkonen, Ellen1; Vuorenmaa, Iiris1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 46
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905111737
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Pruikkonen; I. Vuorenmaa, 2019
Publish Date: 2019-05-13
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Inkluusion myötä tiedon tarve erityisen tuen tarpeista on lisääntynyt varhaiskasvatuksen ympäristössä. Esiopetus sisältyy osaksi varhaiskasvatusta, joka taas on tärkeässä roolissa lapsen elämän nivelvaiheessa siirryttäessä perusopetuksen puolelle. Viimeistään esiopetuksen aikana tulisi huomata lapsen tuen tarpeet ja muodostaa toimivat menetelmät hänen turvallisen kehityksen ja kasvun tueksi.

Tutkimuksemme aihepiirinä on ADHD:n oireiden ilmeneminen ja siihen käytetyt tukimenetelmät. Tarkempana kontekstina toimii esiopetus, sillä ADHD diagnosoidaan yleensä aikaisintaan kuuden vuoden iässä. Toteutamme tutkimuksen laadullisena haastattelututkimuksena, jossa hyödynnämme fenomenografista lähestymistapaa. Tutkimusaineistonamme on kolme teemahaastattelua, joissa kysymykset muotoutuvat haastattelun edetessä. Kuitenkin niin, että taustalla vaikuttavat tutkimuksellemme asettamamme teemat. Tutkimusaineiston luokittelemme tutkimuskysymysten pohjalta ADHD:n ilmenemiseen ja tukemisen menetelmien kategorioihin.

Tutkimustulosten mukaan ADHD ilmenee pääosin samanlaisina, mutta kuitenkin yksilöllisinä oireina. Tähän vaikuttavat lapsen persoona ja temperamentti. Tuen menetelmät poikkesivat haastatteluissa jonkin verran toisistaan, sillä menetelmät muotoutuvat opettajien kokemusten myötä. Myös tukimenetelmien toimivuudessa korostuu lapsen yksilöllisyys, mutta myös opettajan mielikuvitus ja luovuus. Kokeilunhalu auttaa löytämään lapselle sopivimmat keinot.

ADHD’s manifestation and support methods for children under school age

Abstract

With inclusion, the need for information on special support needs has increased in the early childhood environment. Pre-primary education is a part of early childhood education, which in turn, plays an important role in the articulation of the child’s life as it moves to basic education. No later than during the pre-primary education, one should note the needs for child’s support to form effective methods to support his or her safe development and growth.

Our study focuses on the manifestation of ADHD symptoms and the support methods used to help children with ADHD symptoms. A more specific context is pre-school education, as ADHD is usually diagnosed at the earliest six years of the child’s life. We conduct the research as a qualitative interviewing study that uses the phenomenographic approach. Our research material contains three thematic interviews, where questions are formed as the interview progresses. However, the background is influenced by the themes set by our research. Based on our research questions, we classify the research material into two subcategories, ADHD expressions and support methods categories.

According to the results of the research, ADHD is mainly manifested with similar but still with individual symptoms. This is influenced by the child’s personality and temperament. The methods of support differed somewhat, because the methods are shaped by the experiences of the teachers. The individuality of the child and the teacher’s imagination and creativity also have an influence on the success of the support methods. The desire for experimentation helps to find the most suitable means to support the child.

see all

Subjects:
Copyright information: © Ellen Pruikkonen; Iiris Vuorenmaa, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.