University of Oulu

”Siitä tulee niin hyvä kuin sää ite haluat ja niin tyylikästä kun sää ite panostat siihen.” : kodin ja koulun yhteistyön merkitys oppilaan sosioemotionaalisten haasteiden tukemisessa

Saved in:
Author: Sundqvist, Sanna-Kaisa1; Vidgrén, Tuuli1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 61
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905141751
Language: Finnish
Published: Oulu : S.-K. Sundqvist; T. Vidgrén, 2019
Publish Date: 2019-05-14
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Takala, Marjatta
Reviewer: Kielinen, Marko
Takala, Marjatta
Description:

Tiivistelmä

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on selvittää, millä keinoilla erityisluokanopettaja voi edistää kodin ja koulun yhteistyön onnistumista sellaisten oppilaiden kohdalla, joilla on sosioemotionaalisia haasteita. Lisäksi selvitämme, millaisia toimia kodin ja koulun yhteistyöllä on saatu aikaan ja miten yhteistyön tuki on vaikuttanut oppilaaseen.

Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä tarkastellaan sosioemotionaalisten haasteiden käsitettä sekä haasteiden ilmenemistä koulussa. Sosioemotionaalisen kompetenssin, eli pätevyyden avulla oppilas luo ja ylläpitää sosiaalisia ja emotionaalisia vuorovaikutussuhteita. Sosioemotionaalisen kompetenssin puutteet ovat sosioemotionaalisten haasteiden taustalla. Sosioemotionaaliset haasteet voivat ilmetä ulos- tai sisäänpäin suuntautuneena ei-toivottuna käyttäytymisenä vuorovaikutustilanteissa. Lisäksi viitekehyksessä tarkastellaan kodin ja koulun välistä yhteistyötä ja sen merkitystä oppilaan tukemisessa. Kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön velvoitetaan lainsäädännössä ja opetussuunnitelmassa.

Tämä pro gradu -tutkielma on kvalitatiivinen tutkimus, jossa hyödynnetään fenomenografista tutkimusotetta. Fenomenografisen tutkimusotteen avulla tutkitaan havaintoja, tunteita, ajattelua ja käsityksiä tutkittavasta aiheesta. Tässä tutkimuksessa aineistona on kuuden erityisluokanopettajan haastattelut, jotka on analysoitu nelivaiheisen fenomenografisen aineistonanalyysin avulla.

Tutkimuksen tulosten perusteella tasavertaisuus opettajan ja huoltajien välillä, erityisluokanopettajan itsereflektio sekä moniammatillinen yhteistyö ovat merkityksellisiä kodin ja koulun yhteistyön onnistumisen kannalta. Tutkimuksen tulosten perusteella onnistuneella kodin ja koulun yhteistyöllä on voitu aktivoida tukiverkosto kodin ja oppilaan tueksi. Tällä toimella on ollut vaikutus oppilaan haastavan käyttäytymisen vähenemiseen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sanna-Kaisa Sundqvist; Tuuli Vidgrén, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.