University of Oulu

Musiikin oppimateriaalit murrosvaiheessa : kerronnallinen tutkimus musiikin sähköisten oppimateriaalien ja oppimisympäristöjen käytöstä ja niiden kehittämisestä peruskoulun musiikintunneilla

Saved in:
Author: Liimatainen, Sara1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.5 MB)
Pages: 118
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905141771
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Liimatainen, 2019
Publish Date: 2019-05-14
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Paananen-Vitikka, Pirkko
Reviewer: Rönkkö, Paula
Paananen-Vitikka, Pirkko
Description:

Tiivistelmä

Tutkin musiikin sähköisten oppimateriaalien ja oppimisympäristöjen käyttöä sekä niiden kehittämistä peruskoulun musiikintunneilla musiikinopettajien haastatteluiden pohjalta. Yhteiskunta on teknologistunut ja siten tuonut uusia nyky-yhteiskunnan kansalaiselta vaadittavia taitoja ja muuttanut esimerkiksi käsityksiä oppimisesta. Jotta suomalainen peruskoulutus olisi laadukasta tulevaisuudessakin, koulujen tulee pysyä muutoksen perässä päivittäen esimerkiksi oppimateriaaleja ja oppimisympäristöjä nykyisten oppijoiden ja opettajien tarpeita vastaaviksi.

Tutkimukseni on laadullinen tutkimus, jossa on käytetty kerronnallista lähestymistapaa. Tutkimuksen aineisto muodostuu kuuden musiikinopettajan kerronnallisesta teemahaastattelusta ja aineiston olen analysoinut laadullisen sisällönanalyysin teoriaohjaavalla analyysimuodolla.

Tutkimuksessa havaittiin, että sähköisten oppimateriaalien käyttö musiikintunneilla on lisääntynyt ja ne koetaan sopivan parhaiten nykyisen musiikinopetuksen tarpeisiin. Sähköisten oppimateriaalien käyttö tuo musiikinopetukseen uudenlaisia sisällöllisiä ratkaisuja, minkä vuoksi niillä katsotaan olevan vahva yhteys myös oppilaiden parempaan opiskelumotivaatioon sekä kiinnostukseen musiikin opiskelua kohtaan.

Opettajat kaipaavat opetukseensa selkeää, ajankohtaista ja laadukasta musiikin sähköistä oppimateriaalia. Oppimateriaalin tulisi olla yhdessä paikassa sähköisesti saatavilla ja sen tulisi kattaa kaiken opetuksessa tarvittavan materiaalin. Tutkimuksessa nousi esiin tulevaisuuden oppimateriaalina opettajan ja oppilaan omat sähköiset materiaalipankit, jotka keventäisivät opettajien työtaakkaa ja toisivat koulujen eriarvoiseen oppimateriaalitilanteeseen helpotusta. Kuitenkin käsitykset siitä, mitä sähköisellä oppimateriaalilla tulevaisuudessa tarkoitetaan, ovat muuttuneet esimerkiksi oppimisympäristöjen laajentuessa tieto- ja viestintäteknologiseen ulottuvuuteen. Haasteita oppimateriaalien kehittämiseen tuovat kuntien ja koulujen erilaiset resurssit esimerkiksi laitteiden käytön suhteen, minkä vuoksi aihetta olisi tärkeää tutkia jatkossakin erityisesti tästä näkökulmasta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sara Liimatainen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.