University of Oulu

Liikunta lapsen kehityksen tukena

Saved in:
Author: Vörlin, Minna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 36
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905151788
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Vörlin, 2019
Publish Date: 2019-05-20
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Lasten fyysisen aktiivisuuden tiedetään olevan normaalin fyysisen kasvun ja kehityksen edellytys. Lisäksi se antaa kasvattajalle luontevan mahdollisuuden tukea lapsen psyykkistä kehitystä. Fyysisen aktiivisuuden tunnetaan edistävän myös lasten kognitiivisia toimintoja, motorisia taitoja ja vertaisryhmässä toteutetut liikunnalliset pelit ja leikit opettavat lapselle tärkeitä sosioemotionaalisia taitoja. Kokonaisvaltaisen kehityksen tukemisen lisäksi fyysinen aktiivisuus vaikuttaa myös terveyteen ja hyvinvointiin.

Kandidaatintutkielmani tavoitteena on kuvailevan kirjallisuuskatsauksen keinoin vastata kahteen tutkimuskysymykseen: millä tavoin liikunta vaikuttaa lapsen kasvuun ja kehitykseen ja miten voidaan tukea liikunnallisen elämäntavan muodostumista? Lapsen kasvu ja kehitys on tässä tutkielmassa jaettu Sääkslahtea mukaillen fyysiseen, motoriseen, kognitiiviseen, psyykkiseen ja sosioemotionaaliseen kehitykseen. Liikunnallista elämäntapaa tarkastellaan niin lapsen, lähimpien kasvattajien kuin koko ympäröivän yhteiskunnankin viitekehyksestä.

Jaakkolan, Liukkosen ja Sääkslahden määritelmän mukaan liikuntakasvatuksen tavoitteena on tukea lasten kokonaisvaltaista kehitystä liikunnan avulla ja pyrkiä luomaan lapselle edellytyksiä omaksua liikunnallisesti aktiivinen elämäntapa. Liikunnallinen elämäntapa muodostuu vähitellen monipuolisen liikunnan avulla kehittyvien liikuntataitojen, myönteisten liikuntakokemusten, pätevyyden tunteen vahvistumisen ja ympäristötekijöiden vaikutuksesta.

Lasten on osoitettu olevan fyysisesti aktiivisimpia silloin, kun heillä on mahdollisuus vapaaseen, omaehtoiseen leikkiin vertaisryhmässään, mutta myös tavoitteellisen liikuntakasvatuksen järjestäminen on tärkeää kaikkien lasten osallisuuden ja liikuntataitojen kehittymisen varmistamiseksi. Erityisesti motorisen kehityksen merkitys korostuu, sillä motoriset taidot ovat yhteydessä lapsen kokonaiskehitykseen ja siten erittäin tärkeä osa uusien taitojen oppimisprosessia. Fyysinen aktiivisuus ja motoriset taidot kehittyvät yhteisvaikutuksessa toisiinsa ja motoriset taidot ovat erittäin tärkeässä roolissa myös liikunnallisen elämäntavan synnyssä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Minna Vörlin, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.