University of Oulu

Erityisherkkä lapsi varhaiskasvatuksen sosiaalisessa ympäristössä

Saved in:
Author: Korte, Jenna1; Lämsä, Sini1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 54
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905151792
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Korte; S. Lämsä, 2019
Publish Date: 2019-05-15
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän tutkielman tarkoitus on selvittää, miten erityisherkkä lapsi käyttäytyy päiväkodin lapsiryhmässä ja miten kasvattaja voi tukea erityisherkän lapsen sopeutumista lapsiryhmään. Erityisherkkyys eli aistitiedon käsittelyn herkkyys on synnynnäinen käyttäytymistapa, jota esiintyy joka viidennellä ihmisellä, eli myös päiväkotiympäristöstä löytyy erityisherkkiä lapsia. Varhaiskasvattajan tulee toteuttaa varhaiskasvatusta yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti ottaen huomioon lapsen hyvinvoinnin. Tämän myötä erityisherkkä lapsi pystyy olemaan oma itsensä osana päiväkotiryhmää.

Toteutamme kandidaatin tutkielmamme laadullisena tutkimuksena. Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen avulla etsimme oleellisimmat asiat, jotka vastaavat tutkimuskysymyksiimme. Teoreettisen viitekehyksemme keskeisimmät käsitteet ovat erityisherkkyys ja sen ilmeneminen lapsella sekä varhaiskasvatus ja tarkemmin ottaen päiväkodin varhaiskasvattaja ja lapsiryhmä. Tarkastelemme erityisherkkyyttä alle kouluikäisillä lapsilla päiväkotikontekstissa. Näiden käsitteiden pohjalta syntyy ymmärrys, kuinka erityisherkkä lapsi näyttäytyy päiväkotiryhmässä ja kuinka kasvattaja voi tukea erityisherkkää lasta.

Päiväkodissa erityisherkät lapset eroavat muista lapsista toiminta- ja reagointitavoiltaan. Lapsuuden kokemukset vaikuttavat pitkälle aikuisikään saakka, joten varhaiskasvatuksessa luotu pohja itsetunnolle ja sen kehittymiselle on tärkeä. Kasvattaja tukee erityisherkkää lasta olemalla sensitiivinen ja turvallinen aikuinen, joka toimii kiireettömästi etenkin uusissa tilanteissa ja keskustelee avoimesti herkkyydestä sekä erityisherkän että koko lapsiryhmän kanssa.

Highly sensitive child in the social environment of the kindergarten

Abstract

The purpose of this thesis is to find out how a highly sensitive child behaves in a kindergarten child group and how the teacher of early childhood education can support a sensitive child to adapt in the child group. High sensitivity, or sensory processing sensitivity, is a congenital behavior that occurs in every fifth person. Therefore, there are also highly sensitive children in the day care environment. Early childhood educators should implement early childhood education on an equal and equal basis and consider the child’s well-being. As a result, highly sensitive child is able to be a part of a daycare group.

We carry out our bachelor’s thesis as a qualitative research. With the help of the descriptive literature review, we are looking for the most important things that will answer our research questions. The most important concepts of our theoretical framework are high sensitivity or sensory processing sensitivity and its manifestation in the child. Other main framework is early childhood education, and more specifically the teacher of the early childhood education and the group of children in the kindergarten. This thesis pays attention to highly sensitive children under school age in the context of day care. Based on these concepts there is an understanding of how a sensitive child appears in a daycare group and how a breeder can support a child with high sensitivity.

Highly sensitive children differ from other children in their way of action and response to environment and social stimuli. The experiences of childhood seem to last long until adulthood so the basis for self-esteem and its development created in early childhood education is important. The adults of early childhood education supports highly sensitive child by being a sensitive and safe adult who works hastily especially in new situations and discusses openly about the sensitivity with the children.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jenna Korte; Sini Lämsä, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.