University of Oulu

Kissa kehyksissä : kissan yhteiskunnallinen asema ja sen parantaminen kehysanalyyttisesti tarkasteltuna

Saved in:
Author: Maimanen, Anna-Maria1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Cultural Anthropology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.2 MB)
Pages: 80
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905161802
Language: Finnish
Published: Oulu : A.-M. Maimanen, 2019
Publish Date: 2019-06-12
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Heikkinen, Hannu
Leinonen, Riitta-Marja
Reviewer: Heikkinen, Hannu
Leinonen, Riitta-Marja
Description:

Tiivistelmä

Laadullisessa tutkielmassani tutkin suomalaisia kissaan liitettyjä käsityksiä yhteiskunnalliselta tasolta tarkasteltuna. Tutkimusaineiston olen kerännyt haastattelemalla sellaisten yhteiskunnallisten tahojen edustajia, joiden näkemysten huomioiminen tuo kissan asemaan liittyviä näkökulmia monipuolisesti esille. Nämä tahot ovat eläinsuojelutaho, viranomaistaho ja luonnonsuojelutaho. Eläinsuojelutahon edustajat koostuvat löytökissojen parissa toimivista henkilöistä, viranomaistahon edustajat ovat eläinlääkäreitä ja luonnonsuojelutahon edustajat ovat luonnonsuojelujärjestöissä toimivia henkilöitä.

Hyödyntämällä kehysanalyysiä teoreettismetodologisena apuvälineenäni olen tulkinnut aineistosta kolme selitystapaa, eli kehystä, joiden avulla kissan asemaa voidaan ymmärtää ja selittää. Nämä kehykset olen nimennyt historialliseksi kehykseksi, taloudellisen arvon kehykseksi ja luonnonsuojelun kehykseksi. Lisäksi olen etsinyt tutkielmassani keinoja, miten kissan asemaa voitaisiin parantaa. Käytin analyysissäni ihmistieteellisen eläintutkimuksen, kriittisen eläintutkimuksen ja kapitalismin kritiikkiin liittyviä teorioita.

Tutkielmassani analysoin, että kissan heikkoa asemaa selitetään historiallisilla selitystavoilla hyödyn näkökulmasta tai kissan lajityypillisten piirteiden avulla. Käsitys kissasta helppona lemmikkinä liittyy sen pieneen taloudelliseen arvoon. Kissan asema ei näyttäydy selkeänä lakisääteisesti ja tämä korostuu puhuttaessa kissan negatiivisista vaikutuksista luontoon. Kissan asemaa parantavat keinot ovat linkitettävissä kehyksiin. Ne käsittävät valistuksen ja tiedon lisäämisen, ihmisten asenteiden muutoksen sekä lain merkityksen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen korostamisen.

Tutkielmani havainnollistaa, että kissaan liitetyt käsitykset ovat tapauskohtaisia ja tulkinnanvaraisia. Kissojen aseman parantamiseen on kuitenkin monia keinoja. Tärkeintä on ottaa kissan pohtiminen vakavasti yhteiskunnallisen keskustelun ja toiminnan avulla.

Abstract

In this qualitative thesis, I have studied what kind of views there are about cat from social perspective. I have collected the research material by interviewing representatives from social organizations whose opinions about the role of cat in society can bring up diverse views. These organizations are animal welfare organization, authority and environmental protection organization. The animal welfare organization includes people who volunteer with rescue cats, authority means veterinarians and the environmental protection organization representatives are people who volunteer in environmental protection organization.

I used frame analysis as a theoretical and methodological tool to analyze three frames how one can understand and explain the position of cat. I call these frames historical frame, frame of economic value and frame of environmental protection. Besides this I also wanted to find out how the status of cat could be improved. In my analysis I used the theories from human-animal studies, critical animal studies and critique of capitalism.

I analyze that historical explanations, which are linked to the benefit perspective and the species-specific perspective, explain the low status of cat. Understanding of a cat as an easy pet is related to the economic value. The status of cat is not clear in law and this is highlighted while discussion about the negative effects on environment. The solutions for improving the status of cat are linked to the frames. The solutions include education and increasing knowledge, changing people’s attitudes and the importance of law and the increasing of public influencing.

My thesis shows that the views about cat are case-specific and ambiguous. There are still many ways to improve the status of cats. The most important thing is to include the thinking of cat seriously with public discussion and action.

see all

Subjects:
Copyright information: © Anna-Maria Maimanen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.