University of Oulu

Geodiversiteettikohteiden pisteyttäminen geopolun suunnittelussa Rokua Geopark -alueella

Saved in:
Author: Kieloranta, Jagoda1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Geography
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.5 MB)
Pages: 59
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905161806
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Kieloranta, 2019
Publish Date: 2019-05-20
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Hjort, Jan
Reviewer: Tukiainen, Helena
Hjort, Jan
Description:

Tiivistelmä

Elottoman luonnon monimuotoisuus eli geodiversiteetti on tärkeä osa luonnon monimuotoisuutta. Geodiversiteetin arvoa on mahdollista tarkastella hyötynäkökulmasta, jolloin geomorfologista perintöä hyödynnetään luontomatkailussa ja opetuksessa. Geomatkailu luontomatkailun muotona tarjoaa palveluita, jotka tukevat geologisten ja geomorfologisten perintöresurssien hyödyntämistä opetuksessa ja matkailussa sekä niiden arvostusta ja sosiaalista käyttöarvoa. Kansainvälinen Geopark -verkosto luo mahdollisuuksia geomatkailulle sekä tukee sen tavoitteita.

Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkoituksena oli löytää edustavimmat geodiversiteettikohteet pisteyttämällä niitä sekä vastata seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 1) mitkä geodiversiteetin kohteet ovat opetuksellisesti ja matkailullisesti kaikkein merkittävimpiä Rokualla ja 2) mikä olisi sopivin reitti uudelle geopolulle Opastuskeskus Supan läheisyydessä. Tutkimuksessa analysoitiin Maanmittauslaitoksen laserkeilaustekniikalla tuotettua korkeusmallia (KM2) hyödyntäen rinnevarjostusta (hillshade). Maastomallin tulkinnan sekä alueen inventoinnin pohjalta luotiin pisteytysmenetelmä, soveltaen eri tutkijoiden geodiversiteettielementtien arviointia Rokua Geoparkin erityispirteisiin sopivaksi. Opetuksellinen ja matkailullinen arvot määrättiin neljän indikaattorin perusteella, joista jokainen nojaa kahteen tai kolmeen kriteeriin. Geodiversiteettikohteiden pisteytyksessä on kiinnitetty huomiota ensisijaisesti kohteen geomorfologiaan ja maisemalliseen arvoon sekä saavutettavuuteen. Jokaiselle geodiversiteetin kohteelle laskettiin opetuksellinen (OA) ja matkailullinen (MA) keskiarvo. Seuraavaksi molempien ryhmien kaikista annetuista arvoista laskettiin geodiversiteettikohteiden keskiarvo ja sen perusteella määriteltiin sijoittuminen kolmeen eri arvoluokkaan. Tulokset esitettiin geopolun muodossa.

Inventoinnin ja korkeusmallin tulkinnan seurauksena löytyi 42 kohdetta. Jos yksittäisen kohteen arviointi oli hyvin hankalaa, pisteytettiin kokonaiset muodostuma-alueet. Tutkimusalueen opetuksellisesti ja matkailullisesti kaikkein merkittävimpiä kohteita olivat soistuneet tai järvinä olevat suppapainanteet sekä rantadyynivallit, dyynit ja laajat deflaatiopinnat. Selkeimmät I ja II luokan muodostumien tihentymät tutkimusalueen pohjoisosissa osoittivat, että tämä alue soveltuu parhaiten uuden geopolun suunnitteluun. Ehdotetun pisteytysmenetelmän merkittävin käytännön arvo liittyy luontomatkailuun, ja sitä on mahdollista hyödyntää Rokuan matkailun suunnittelussa ja tuotteistamisessa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jagoda Kieloranta, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.