University of Oulu

Sámegielat rádio ja sápmelaccat : Yle Sámi guldalandutkamus 2018

Saved in:
Author: Lakkala, Aletta1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Giellagas Institute for Saami Studies, Saami Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3.2 MB)
Pages: 132
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905161807
Language: Northern Sami
Published: Oulu : A. Lakkala, 2019
Publish Date: 2019-05-31
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Jomppanen, Marjatta
Ylikoski, Jussi
Reviewer: Jomppanen, Marjatta
Ylikoski, Jussi
Description:

Abstract

Dutken Pro gradu -barggustan Yle Sámi rádio guldaleami dábiid, sivaid ja mearkkašumiid sápmelaččaide jagi 2018. Barggus lei deaddu kvantitatiiva dutkamušas, muhto bukten ovdan maiddái guldaleami kvalitatiiva iešvuođaid. Jearahallen dutkamuššii čakčat 2018 160 badjel 15-jahkásaš sápmelačča. Ollašuhtten jearahallamiid rabas digitála- ja bábergažadanskoviiguin. Vástideaddjit ovddastedje viidát iešguđet sohkabealle-, ahke- ja giellajoavkkuid ja ruoktoguovlluid. Dutkamušan teorehtalaš duogážin geavahin Yle Sámi rádioguldaleamis árat dahkkojuvvon dutkamušaid, vehádatgielat rádio mearkkašumis čállojuvvon girjjálašvuođa, rádio sajádagas váldoservodagas dahkkojuvvon čielggademiid ja rádioguldalanteoriijaid. Gieđahallen ja analyserejin Yle Sámi rádio guldaleami sihke olles vástideaddjijoavkku dásis, muhto ohcen maiddái erohusaid iešguđetlágan olmmošjoavkkuid gaskkas. Dutkamušan váldogávnnus lei, ahte sápmelaččain leat áibbas iežaslágan dábit guldalit sámerádio iige daid sáhte buohtastahttit váldoálbmoga rádioguldalandábiide. Nubbi váldogávnnus lei, ahte sámegielat rádios leat sápmelaččaide aiddo dakkár mearkkašumit go vehádatmedian leat gávnnahan leat vehádagaide birra máilmmi.

Dutkamuša vástideaddjiin lagabui bealli muitalii guldalit Yle Sámi rádioprográmmaid duollet dálle, badjelaš njealjádas álo dahje dávjá, ja badjelaš njealjádas hárve dahje ii goassige. Vástideaddjit guldaledje Yle Sámi rádio jagi 2018 buot eanemus biillas ja ruovttus. Bivnnuhamos guldalanrusttegat ledje biilarádio, dihtor ja beavderádio. Vástideaddjit guldaledje sámerádio buot millosamosit duorastagaid, de bearjadagaid ja goalmmádin vuossárggaid. Millosamosit sii guldaledje Yle Sámi rádioprográmmaid iđđes diibmu 7–9, de eahkes diibmu 17–21 ja goalmmádin eahketbeaivve diibmu 14–17. Buot eanemus vástideaddjiid geasuhedje rádioođđasat ja nuorra ollesolbmuide oaivvilduvvon Sohkaršohkka, ja buot unnimus rohkosprográmmat ja mánáidprográmma Binna Bánna. Eanemus sámerádio guldaluvvui sámi ságaid, nubbin sámegiela ja goalmmádin sámemusihka — muhto maiddái sápmelaš identitehta ja oktiigullevašvuođa dovdduid dihte. Dat vástideaddjit, geat eai guldalan Yle Sámi rádio ollenge, máinnašedje dasa sivvan jogo Yle Sámi FM-dávjodaga rájálaš gulloma dahje eará hoahpuid eallimis.

Sullii 40 proseantta vástideaddjiin lei čielgasit duđavaš sámerádio fálaldahkii, 20 proseantta duhtameahttun ja 40 proseantta eahpesihkkar oainnustis. Oktage ášši ii čielgasit badjánan sivvan duđavaš- dahje duhtameahttunvuhtii, muhto vástideaddjit ledje baicce duđavaččat ja duhtameahttumat sullii seamma áššiide. Eanemus vástideaddjit goit sávve Yle Sámi rádios čiekŋalis áššeprográmmaid, eahketprográmmaid, nuoraidprográmmaid, ovttagielat sáddagiid ja sisdoalu dássebealádabbot miehtá Sámi.

Dutkamušan čájehii, ahte Yle Sámi rádio guldaleaddjit ovddastit máŋggalágan sohkabeliid, ahkeluohkáid, giellajoavkkuid ja ruoktoguovlluid. Iešguđetlágan olmmošjoavkkuid rádioguldalandábit sulastahtte vuorddekeahtes olu nuppiideaset, muhto veardádallen dutkamušastan maiddái dárkilabbot earálágan guldaleaddjiid gaskasaš erohusaid. Oppalaččat sáhttá goit dadjat, ahte sámerádio mearkkašumit sápmelaččaid eallimis leat ain dán beaivve hui girjái. Yle Sápmi lei sápmelaččaide jagi 2018 earret eará dehálaš iežas dieđihangaskaoapmi, vuostemedia, giellabargi ja sámi identitehta ja oktiigullevašvuođa huksejeaddji.

Tiivistelmä

Tutkin pro gradu -opinnäytetyössäni Yle Sápmin saamenkielisen radion kuuntelun tapoja, syitä ja merkityksiä saamelaisille vuonna 2018. Työn painopiste oli määrällisessä, kvantitatiivisessa tutkimuksessa, mutta nostin esille myös radionkuuntelun laadullisia, kvalitatiivisia ulottuvuuksia. Haastattelin tutkimukseeni syksyllä 2018 sekä digitaalisilla että paperisilla kyselylomakkeilla 160 yli 15-vuotiasta saamelaista. Kysely oli avoin kaikille. Vastaajat edustivat kattavasti eri sukupuoli-, ikä- ja kieliryhmiä sekä kotiseutuja. Tutkimukseni teoreettisena viitekehyksenä käytin Yle Sápmin radionkuuntelusta aiemmin tehtyjä tutkimuksia, vähemmistökielisen radion merkityksestä tuotettua kirjallisuutta, radion asemasta valtaväestössä tehtyjä selvityksiä sekä radionkuuntelun teorioita. Käsittelin ja analysoin Yle Sápmin radionkuuntelua sekä koko vastaajajoukon näkökulmasta että myös etsien eroavaisuuksia erilaisten kuuntelijakuntien välillä. Tutkimukseni päähavainto oli, että saamelaisilla on täysin omanlaiset tavat kuunnella Yle Sápmin radiosisältöjä, ja ne poikkeavat valtaväestön radionkuuntelutavoista. Toinen päähavaintoni oli, että saamenkielisellä radiolla on saamelaisille juuri sellaisia merkityksiä kuin vähemmistömedioilla on todettu olevan vähemmistöille ympäri maailman.

Tutkimukseni vastaajista lähes puolet kertoi kuuntelevansa Yle Sápmin radio-ohjelmia silloin tällöin, reilu neljännes aina tai usein, ja reilu neljännes harvoin tai ei koskaan. Vastaajat kertoivat kuuntelevansa Yle Sápmiä vuonna 2018 eniten autossa ja kotona. Suosituimmat kuunteluvälineet olivat autoradio, tietokone ja pöytäradio. Vastaajat kuuntelivat saamen radiota mieluiten torstaisin, toiseksi mieluiten perjantaisin ja kolmanneksi mieluiten maanantaisin. Mieluisin vuorokaudenaika kuunnella Yle Sápmiä oli vastaajille aamu kello 7–9, toiseksi mieluisin ilta kello 17–21 ja kolmanneksi mieluisin iltapäivä kello 14–17. Suosituimmaksi radiosisällöksi paljastuivat uutiset sekä nuorille aikuisille suunnattu Sohkaršohkka, kun taas pienin kuuntelijakunta oli hartausohjelmilla ja lastenohjelma Binna Bánnalla. Yle Sápmiä kuunneltiin eniten saamelaisten aiheiden, toiseksi saamen kielen ja kolmanneksi saamelaisen musiikin — mutta myös saamelaisen identiteetin ja yhteenkuuluvuuden tunteiden vuoksi. Vastaajat, jotka eivät tutkimushetkellä kuunnelleet Yle Sápmiä ollenkaan, mainitsivat sen syyksi joko saamen radion FM-taajuuden rajallisen kuuluvuuden tai muut kiireet elämässä.

Noin 40 prosenttia vastaajista oli selvästi tyytyväisiä saamen radion tarjontaan, 20 prosenttia tyytymättömiä ja 40 prosenttia epävarmoja kannastaan. Yksikään tekijä ei noussut selvästi syyksi tyytyväisyyteen tai tyytymättömyyteen, vaan vastaajat olivat sekä tyytyväisiä että tyytymättömiä pitkälti samoihin asioihin. Eniten vastaajat kuitenkin toivoivat Yle Sápmiltä lisää syväluotaavia asiaohjelmia, iltaohjelmia, nuortenohjelmia, yksikielisiä lähetyksiä sekä sisältöä tasapuolisemmin läpi Saamenmaan.

Tutkimukseni osoitti, että Yle Sápmin radionkuuntelijat edustavat hyvin monenlaisia sukupuoli-, ikä- ja kieliryhmiä sekä kotiseutuja. Erilaisten ihmisryhmien radionkuuntelutavat muistuttivat yllättävän paljon toisiaan, mutta vertailin tutkimuksessani myös eri taustoista tulevien kuuntelijoiden eroavaisuuksia. Kaiken kaikkiaan voi kuitenkin sanoa, että saamen radion merkitykset saamelaisten elämässä ovat yhä tänä päivänä hyvin moniulotteisia. Yle Sápmi oli saamelaisille kuuntelijoille vuonna 2018 muun muassa tärkeä oma tiedotusväline, vastamedia, kielityöntekijä sekä saamelaisen identiteetin ja yhteenkuuluvuuden rakentaja.

see all

Subjects:
Copyright information: © Aletta Lakkala, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.