University of Oulu

Lapsilähtöinen liikuntakasvatus päiväkodin toimintaympäristössä

Saved in:
Author: Kukkonen, Kristiina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 40
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905211858
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Kukkonen, 2019
Publish Date: 2019-05-24
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatintutkielman tarkoituksena oli selvittää, miten lapsilähtöinen liikuntakasvatus toteutuu päiväkodin toimintaympäristössä ja millainen toimintaympäristö tukee sitä parhaiten. Tutkielman aiheen valinnan taustalla vaikutti huoli varhaiskasvatusikäisten vähäisestä fyysisen aktiivisuuden määrästä, joka voi johtaa erinäisiin ongelmiin ja sairauksiin, myös aikuisiällä. Tämän kuvailevan kirjallisuuskatsauksen ensimmäisenä tutkimuskysymyksenä oli, miten lapsilähtöinen liikuntakasvatus toteutuu päiväkodin toimintaympäristössä. Toisena tutkimuskysymyksenä oli, millainen toimintaympäristö tukee lapsilähtöistä liikuntakasvatusta. Tämän kuvailevan kirjallisuuskatsauksen tavoitteena oli tuoda laajasti tietoa varhaiskasvatusikäisten liikuntakasvatuksesta päiväkodin toimintaympäristössä, painottaen erityisesti lapsilähtöistä pedagogiikkaa ja ympäristön merkitystä.

Tutkielma osoittaa, että lapsilähtöisen liikuntakasvatuksen lähtökohtana on liikunnan ilo, johon vaikuttaa päiväkodin fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen ympäristö. Varhaiskasvattajan tärkeänä tehtävänä on luoda lapselle turvallinen, kehittävä ja mielekäs toimintaympäristö, jossa lapsi on itse aktiivinen toimija. Tällainen ympäristö turvaa lapsen kokonaisvaltaisen kasvun, kehityksen ja oppimisen. Lapsen tulee päästä päivittäin liikkumaan monipuolisesti, niin ohjatusti kuin omaehtoisesti, ja harjoittamaan kehittymässä olevia motorisia taitoja. Nämä motoriset perustaidot toimivat pohjana kaikelle liikkumiselle ja liikuntalajien harrastamiselle.

Tutkielman johtopäätöksenä voidaan todeta, että lapsilähtöisen liikuntakasvatuksen toteutumiseen päiväkodin toimintaympäristössä vaikuttavat useat eri tekijät. Näistä yhtenä tärkeänä tekijänä nousee esille varhaiskasvattajien asenne, joka nähdään lasten fyysistä aktiivisuutta lisäävänä tai heikentävänä tekijänä. Päiväkodin toimintaympäristö mahdollistaa monipuolisen liikuntakasvatuksen toteutumisen, mikäli sen sisä- ja ulkotilaratkaisut ovat asianmukaiset ja liikuntavälineet ovat lasten saatavilla. Varhaiskasvattajien tulee tiedostaa, että liikuntakasvatus on kokonaisuus, johon vaikuttavat niin fyysiset, psyykkiset kuin sosiaaliset tekijät.

see all

Subjects:
Copyright information: © Kristiina Kukkonen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.