University of Oulu

Lukivaikeuden ilmeneminen alkuopetuksessa ja sen yhteys lukutaitoon

Saved in:
Author: Ervasti, Sofia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 44
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905211864
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Ervasti, 2019
Publish Date: 2019-05-24
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkimukseni tavoitteena on kuvata lukivaikeuden ilmenemistä alkuopetuksessa ja lukemisen kehitystä lapsella, jolla on lukivaikeus. Samalla kuvaan lukemista ja sen kehittymistä tavanomaisesti kehittyvillä lapsilla. Tutkimuksen tavoitteisiin vastaamista varten esittelen yleisesti lukivaikeutta, fonologista tietoisuutta ja lukutaitoa. Tutkimuksen tyyppi on kuvaileva kirjallisuuskatsaus, jossa vertailen ja vedän yhteen aiempien tutkimuksien tuloksia. Lähteinä käytän monipuolisesti niin suomalaisia kuin kansainvälisiä tutkimuksia ja oppikirjoja.

Tutkimuksessa käytän lukivaikeuden käsitettä, jolla tarkoitan kapea-alaista oppimisvaikeutta, joka ilmenee lukemisen hitautena ja virhealttiutena. Ensimmäisessä tutkimuskysymyksessä käsittelen lukivaikeuden ilmenemistä alkuopetuksessa. Alkuopetuksessa lukivaikeusriskin omaavilla lapsilla esiintyy merkittäviä haasteita lukemisen ja kirjoittamisen perustaitojen oppimisessa. Lukivaikeus ilmenee hitauden ja virheellisyyden lisäksi alkuopetuksessa ja lapsuudessa fonologisten taitojen puutteellisuutena, nimeämisen hitautena ja puutteellisena kirjaintuntemuksena. Ensimmäisen tutkimuskysymyksen vastauksessa kuvaan tarkemmin lukemisen hitautta, virheellisyyttä, fonologisia taitoja, nimeämisen hitautta ja kirjaintuntemusta.

Toisessa tutkimuskysymyksessä kuvaan lukutaidon kehitystä lukivaikeuslapsella. Samalla vertaan lukivaikeuslasten lukua tavanomaisesti kehittyvien lasten lukemiseen ja kuvaan erilaisten lukijoiden lukemista. Lukeminen kehittyy lukivaikeuslapsella hitaammin kuin tavanomaisesti kehittyvillä lapsilla. Lukemisen taitojen kehitys on kuitenkin yleisesti nopeaa suomen kielessä ja kielissä, joissa kirjain-äännevastaavuus on suurta. Lukivaikeuslapsella on yleisesti haasteita teknisen lukutaidon saavuttamisessa. Heikot lukijat lukevat sanoja äänne äänteeltä, joka hidastaa lukemista ja sanojen tunnistamista. Lukivaikeuslapset lähestyvät taidoissaan tavanomaisesti kehittyviä lapsia mutta eivät saavuta heitä alkuopetuksen aikana.

Manifesting of the dyslexia in elementary instruction and its connection to the ability to read

Abstract

The objective of my study is to describe the manifesting of the dyslexia in the elementary instruction and the development of the reading on the child who has a dyslexia. I also describe reading and its development on the children who develop typically. For the answering the objectives of the study I show the dyslexia, a phonological awareness and ability to read generally. The type of the study is the describing literature review in which I compare and make the summary of the results of earlier studies. I use Finns as well as the international studies from many sides as sources.

In the study I use the concept of the dyslexia with which I mean a narrow learning difficulty which is manifested in the slow and faulty reading. In the first study question I deal with the manifesting of the dyslexia in the elementary instruction. In the elementary instruction significant challenges occur in the learning of the basic skills of reading and writing on the children who have the risk for dyslexia. In addition to a slowness and faultiness, the dyslexia are manifested in the need of the phonological skills, in the slowness of the naming and in the defective letter knowledge in elementary instruction and in childhood.

In the second study question I describe the development of the ability to read with the child who has a dyslexia. I also compare reading and its development children with and without dyslexia and to picture of the different readers’ reading. The reading develops on the child who has dyslexia more slowly than on the children who develop typically. However, the development of the reading skills is generally quick in Finnish language which the letter sound correspondence is big. On child who has dyslexia challenges are in the reaching of the technical ability to read. The weak readers read words of words on the sound to sound which slows down reading. Children who have dyslexia approaching the children who develop typically in their skills but do not reach them during the elementary instruction.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sofia Ervasti, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.