University of Oulu

Liikkuva koulu -ohjelma alakoulujen liikunnallisen toimintakulttuurin edistäjänä

Saved in:
Author: Autti, Aappo1; Niiranen, Olli1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 34
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905211870
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Autti; O. Niiranen, 2019
Publish Date: 2019-05-21
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatin tutkielman tarkoituksena oli selvittää, kuinka Liikkuva koulu -ohjelma toimii liikunnallisen toimintakulttuurin edistäjänä suomalaisissa alakouluissa. Kirjallisuuskatsauksessa tutkitaan Liikkuva koulu -hankkeen käynnistymistä pilottivaiheesta valtakunnalliseksi ohjelmaksi. Tutkielmassa avataan hankkeen kehitysvaiheita, sen laajentumista ohjelmaksi ja aiheeseen liittyvää tärkeää käsitteistöä sekä kuvataan koulun toimintakulttuurin merkitystä Liikkuva koulu -kontekstissa. Lisäksi tutkielmassa kootaan yhteen luokanopettajien kokemuksia ja näkemyksiä pilottivaiheen toteutumisesta heidän kouluissaan.

Tutkielma osoittaa, että Liikkuva koulu -hanke on saavuttanut tavoitteensa valtakunnallisesti sen päästessä osaksi hallitusohjelman 2016–2018 kärkihanketta. Vuoden 2018 lopussa 93 % Suomen kunnista oli rekisteröityneitä Liikkuva koulu -kunniksi. Tutkielman perusteella voidaan sanoa, että koulun toimintakulttuurin vaikutus oppilaiden ja henkilökunnan aktiivisuuteen ja kouluviihtyvyyteen on merkittävä. Toimintakulttuurin vaikutus näkyy koko koulupäivän aikana muun muassa oppitunneilla, välitunneilla, koulumatkaliikuntana sekä erilaisena kerhotoimintana.

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että luokanopettajien kokemukset Liikkuvan koulun toteutumisesta kouluissaan ovat olleet pääosin positiivisia. Hankkeissa mukana olleiden koulujen hankevastaavien haastatteluista nousi esille useita teemoja, joissa oli koettu onnistumisia. Muun muassa opettajien positiivinen suhtautuminen hankkeeseen sekä myönteisen ilmapiirin lisääntyminen, koulupäivän aikana tapahtuvan liikkumisen mahdollisuuksien lisääminen, koulun toimintakulttuurin muuttuminen, oppilaiden levottomuuden vähentyminen sekä yhteistyön lisääntyminen mainittiin haastatteluissa useaan kertaan. Kehittämisen kohteina haastattelujen perusteella voidaan nähdä koulujen henkilökunnan asenteiden muutokset. Valtaosa opettajista näki toimintakulttuurin muutoksen lisänneen oppilaiden liikkumista ja parantaneen yleistä ilmapiiriä, mutta osa opettajista ei nähnyt vaikutuksia henkilökunnan asenteissa liikkumista kohtaan.

see all

Subjects:
Copyright information: © Aappo Autti; Olli Niiranen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.