University of Oulu

Oppimista tukeva ohjaus

Saved in:
Author: Veteläinen, Merja1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Department of Dentistry
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 65
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905221887
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Veteläinen, 2019
Publish Date: 2019-05-27
Thesis type: Other thesis
Tutor: Lähdesmäki, Raija
Vatjus, Ritva
Reviewer: Laitala, Marja-Liisa
Vatjus, Ritva
Description:

Tiivistelmä

Syventävässä tutkielmassa syvennyttiin oppimiseen, kartoittaen sitä tukevaa ohjausta vuorovaikutuksellisena ilmiönä. Oppimiskäsityksistä keskityttiin erityisesti transformatiiviseen oppimiseen. Tämän lisäksi tutkielmassa avattiin dialogisen ohjauksen käsitteitä näyttäen, miten ne voisivat jäsentää ammatillista kasvua tukevan ohjauksen vuorovaikutusta.

Tutkielma on laadullinen tutkimus, joka toteutettiin tapaustutkimuksena. Tapauksena on ohjaajakoulutuksessa näytelty ohjaustilanne ja siitä tehty tekstimuotoinen transkriptio. Aineiston analyysimenetelmänä on laadullisen tutkimuksen sisällön analyysi sekä dialoginen sekvenssianalyysi soveltuvin osin.

Transformatiivisessa oppimisessa oppimisen ydin on kokemusten merkitysten tarkastelu ja sen myötä tapahtuva kehittyminen. Aiempia kokemuksia ja tulkintoja reflektoiden muodostetaan uusi korjattu tulkinta ja muiden kanssa keskusteltaessa testataan, pitääkö uusi korjattu tulkinta paikkansa. Transformatiivisen oppimisen viimeisessä vaiheessa uusi käsitys sisäistetään ja oppija integroi sen muiden käsitysten joukkoon.

Ohjausta tehdään pääasiassa olemalla vuorovaikutuksessa, keskustelemalla. Ohjaaja on asiantuntijana prosessissa, jossa ohjattava oppii käsittelemään kokemuksiaan, tekemään itsereflektiota, suuntaamaan oppimistaan ja ratkaisemaan ongelmiaan. Ohjaajan tärkeimpiä taitoja ovat näin ollen vuorovaikutustaidot. Dialogisin periaattein tapahtuvassa ohjaustilanteessa merkittävimpiä ohjaajan periaatteita ovat kuunteleminen, toisen kunnioittaminen ja myönteinen suhtautuminen asioihin ja ihmisiin. Sama periaate ohjaajasta hyvänä kuuntelijana tulee esiin myös teoriassa transformatiivisen oppimisen teoriassa. Kuuntelemisen lisäksi ohjaajan on keskeistä pitäytyä ohjattavan näkökulmassa. Ohjaajan tulisi olla kiinnostunut ohjattavan tavoista hahmottaa ongelmaa ja etsiä ohjattavan ilmaisusta vihjeitä, jotka kertovat hänen suhtautumistavoistaan itseen ja kohteena olevaan asiaan. Tutkimus tukee käsitystä, että dialoginen ohjaus mahdollistaisi transformatiivisen oppimisen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Merja Veteläinen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.