University of Oulu

Oikeuttava arvopuhe sosiaali- ja terveydenhuollon yritysten vuosikertomuksissa

Saved in:
Author: Mikkonen, Anniina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 69
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905221905
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Mikkonen, 2019
Publish Date: 2019-06-04
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Pirkola, Heidi
Reviewer: Suhonen, Marjo
Pirkola, Heidi
Description:

Tiivistelmä

Tutkielman tarkoituksena on kuvata Suomessa toimivien sosiaali- ja terveydenhuollon yritysten oikeuttavaa arvopuhetta legitimaation rakentamisen näkökulmasta.

Aineisto koostuu kahdeksan yrityksen vuosina 2015–2017 julkaisemista vuosikertomuksista. Tutkielma toteutetaan laadullisella sisällönanalyysillä. Keskeisimpänä teoreettisena työkaluna hyödynnetään Boltanskin ja Thévenot’n oikeuttamisen teoriaa ja siihen kuuluvia kahdeksaa arvomaailmaa. Analyysin avulla muodostetaan kategorinen jäsennys yritysten legitimaation rakentumisesta, ja tarkastellaan erityisesti arvopuheessa ilmenevien keskenään ristiriitaisten arvojen välistä dynamiikkaa.

Tulosten mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon yritykset rakentavat arvopuheessaan legitimaatiota tyypillisesti siten, että markkinoiden ja kansalaisuuden arvomaailmojen kautta määritellään toiminnan tavoitteet, joiden saavuttamiseksi tarvittava keinovalikoima pohjautuu verkostojen ja teollisuuden arvomaailmaan. Asiakaslähtöisyys ja yhteiskunnan eduksi toimiminen ovat tärkeimpiä markkinoiden ja kansalaisuuden arvomaailmojen mukaisia tavoitteita. Joustava yhteistyökyky sekä tehokkuus ja laatu ovat puolestaan tärkeimpiä verkostojen ja teollisuuden arvomaailman mukaisia keinoja. Laatua korostetaan lisäksi itsenäisenä teemana ja toiminnan päämääränä. Selkeistä sisällöllisistä painotuksista huolimatta vuosikertomusten oikeuttavassa arvopuheessa on paljon arvomaailmojen keskinäistä ristiriitaisuutta. Eri arvomaailmojen väliset rajat ovat myös usein häilyviä ja monissa tapauksissa keskeistä oikeuttavaa arvomaailmaa on vaikea paikantaa.

Tulosten perusteella sosiaali- ja terveydenhuollon yritykset joutuvat ainakin sidosryhmäviestinnässään sovittamaan yhteen keskenään yhteensopimattomia arvoja, tavoitteita ja keinoja. Yritysten arvopuheen painotukset kuitenkin vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisen yleisiä tavoitteita. Johtopäätöksenä voikin esittää, että yritysten arvopuhe on sinänsä johdonmukaista, mutta yritysten toimintaa koskevat yhteiskunnalliset odotukset ovat ristiriitaisia.

The justifications for private social and health care in Finland : an analysis of annual reports

Abstract

The purpose of this study is to analyse the ways private social and health care in Finland legitimates itself through rhetoric justifications.

The research material comprises annual reports published between 2015 and 2017 by eight companies operating in Finnish social and health care sector. The material is analysed with qualitative content analysis. The key theoretical framework used in the analysis is Boltanski and Thévenot’s model of justifications with eight separate domain worlds. Through examination of the justifications, a categorization of the private social and health care legitimation is formulated. Dynamics between conflicting values are also scrutinized.

The key findings demonstrate that the private social and health care legitimation is typically constructed with rhetorical goals based on market and civic worlds and with rhetorical means based on project and industrial worlds. Consumer-directed care and societal efforts are the most important goals emerging from market and civic worlds. Ability to cooperate adaptively and to function both effectively and with high standards are the main means in achieving the goals. High standards also appear as an independent theme and goal. Despite of the clear focus areas of content, there are many incoherencies between the worlds appearing from the justifications. Justifications typically consist of blurry value claims in which the dominant world is not easily identified.

According to the findings obtained, the companies in the social and health care sector combine conflicting values, goals and means when communicating to their stakeholders. However, the ways in which the companies construct their legitimation are comparable to the policies concerning Finnish social and health care. The private social and health care justifications are therefore coherent with the policies, but the societal expectations towards private social and health care are the ones that are conflicting.

see all

Subjects:
Copyright information: © Anniina Mikkonen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.