University of Oulu

Oppilaan oppimisen arviointi kuvataiteen oppiaineessa

Saved in:
Author: Junkkila, Sanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 39
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905221906
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Junkkila, 2019
Publish Date: 2019-05-28
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, miten oppilaan oppimista arvioidaan kuvataiteen oppiaineessa. Lähestyn aihetta opettajan näkökulmasta. Tutkielmani on tyypiltään kirjallisuuteen ja aiempiin tutkimuksiin perustuva teoreettinen työ. Käyttämässäni kirjallisuudessa on sekä kotimaisia että kansainvälisiä julkaisuja.

Tutkielman teoreettisen viitekehyksen käsittelyjärjestys alkaa kolmannessa luvussa, kun tutkin kuvataideopetusta ja sen lähtökohtia. Neljännessä luvussa tarkastelen taidetta taidekäsitysten, taidetta koskevan tiedon sekä taiteen tulkinnan ja arvottamisen kautta. Viidennessä luvussa tarkastelen sitä, mitä tarkoitetaan kuvataiteessa tapahtuvalla oppimisella. Tuon esille näkemyksiä sosiokonstruktivistisista oppimisteorioista, kuvallisen kehityksen teorioista ja taiteellisesta oppimisprosessista. Kuudennessa luvussa käsittelen arvioinnin yleistä ja kuvataidetta koskevaa määritelmää, joka perustuu vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa annettuun kuvaukseen. Esittelen myös menetelmiä, joiden avulla opettajat toteuttavat arviointia kuvataideopetuksessa.

Kirjallisuuden tarkastelun tuloksena on, että opettajan arviointi oppilaan oppimisesta kuvataiteessa perustuu hänen taidekäsitykseensä ja oppimiskäsitykseensä. Arviointi heijastaa siis opettajan omia käsityksiä, mutta se on myös osa pedagogista toimintaa, joka määräytyy opetussuunnitelman määrittelemän arvioinnin luonteen ja tavoitteen kautta. Portfolio on tutkimusten mukaan hyvä väline arviointiin, sillä se korostaa prosessia ja produktia samanarvoisesti ja antaa mahdollisuuden itsearviointitaitojen kehittymiselle.

Johtopäätökseni on, että opettaja arvioi oppilaan oppimista kuvataiteen oppiaineessa seuraavien lähtökohtien kautta: 1) tuntemalla taiteellisen oppimisen teorioita, 2) asettamalla oppimiselle kuvataiteen opetussuunnitelman mukaisia tavoitteita, 3) rakentamalla paikkoja, jossa oppilas voi osoittaa tämän oppimisen havaittavasti ja 4) luottamalla erehtyväiseen, mutta senhetkisesti parhaiten perusteltuun näkemykseensä.

Kun opettaja tiedostaa ja hyväksyy taiteelle monenlaisia ja erilaisia ilmenemismuotoja ja uskoo, että jokainen oppilas voi kokea, tuottaa ja oppia taidetta, hän luo kannustavan ja kaikkia oppilaita tavoittavan kuvataiteen opetuksen. Moninaisuuden huomioiminen konkretisoituu arvioinnissa, jossa sekä prosessilla että produktilla on selkeät ja keskusteltavat kriteeriperustaiset arviointikohteet. Arvioinnin subjektiivisuutta ei tule kieltää, vaan pikemminkin käyttää voimavarana ja jatkuvana kehityksen kohteena. Jatkotutkimus tämän kandidaatintutkielman pohjalta voisi liittyä opettajien kokemuksiin portfolion käyttämisestä arvioinnin välineenä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sanna Junkkila, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.